< terug naar overzicht

Bij het vervoeren van vracht of passagiers krijgen luchtvaartmaatschappijen te maken met verschillende omstandigheden die kunnen zorgen voor schade aan hun vliegtuigen. Deze schade ontstaat in het merendeel van de gevallen als het vliegtuig nog aan de grond staat. Bij het wegrijden van de gate of taxiën naar de startbaan. Maar wie is er dan aansprakelijk voor die schade en wat moet een luchtvaartmaatschappij zelf bekostigen?

 

Regelmatig helpt LVH advocaten luchtvaartmaatschappijen om de door hen geleden schade te verhalen op de juiste partij. Zo ook in een zaak waarbij een vliegtuig door de grondafhandelaar bij het afduwen van de gate (de push-back) in een hek werd geduwd en de rechtbank Noord-Holland uitspraak deed over de aansprakelijkheid voor de schade.

 

Schade aan vliegtuigvleugel na aanrijding op Schiphol

In 2016 is een vliegtuig van El Al Israel Airlines (hierna: El Al) op Schiphol vanaf de gate achteruit geduwd door de grondafhandelaar (de push-back driver). Het vliegtuig raakte vervolgens met één van de vleugels (de wingtip) een hek van de luchthaven (de blastfence), waardoor een flinke scheur in de vleugel ontstond. Het vliegtuig kon daardoor niet meer vertrekken en moest eerst op Schiphol gerepareerd worden. De passagiers en crew moesten daardoor afstappen en zijn ondergebracht in een hotel tot een vervangende vlucht kon worden geregeld.

 

Aansprakelijkheid schade vliegtuig door grondafhandelaar

De grondafhandelaar was van mening dat zij niet (volledig) aansprakelijk was voor de schade die de luchtvaartmaatschappij door de botsing heeft geleden. De luchtvaartmaatschappij was derhalve gedwongen om een gerechtelijke procedure te starten teneinde de schade vergoed te krijgen. Grondslag van die schadevordering was de toerekenbare tekortkoming van de grondafhandelaar gezien haar verplichtingen vanuit de IATA Standard Ground Handling Agreement (“SGHA”). Op basis van de SGHA is de grondafhandelaar aansprakelijk voor het verlies en de schade aan de vliegtuigen indien veroorzaakt door onzorgvuldig handelen of nalaten van de grondafhandelaar.

 

Nalatig handelen grondafhandelaar

De rechtbank heeft in deze zaak vastgesteld dat de chauffeur die de push-back heeft uitgevoerd nalatig is geweest in zijn handelen, omdat hij bij de push-back is afgeweken van de geldende en door Schiphol voorgeschreven guidance (en limit-) line op het asfalt bij de gate. De grondafhandelaar voerde aan dat de aanrijding door plaatselijke omstandigheden was veroorzaakt (gladheid), doch is er niet in geslaagd dat te bewijzen. Het (nalatig) handelen van de chauffeur kwam dan ook voor risico van de grondafhandelaar en de rechtbank heeft de aanspraak op schadevergoeding toegewezen.

 

Schadevergoeding voor luchtvaartmaatschappij

Daarbij stond wel de hoogte van de schadevergoeding ter discussie. De SGHA bevat een exoneratie ten aanzien van gevolgschade bij schade aan het vliegtuig. Derhalve kwamen bepaalde kosten volgens de rechter niet in aanmerking voor vergoeding. De kosten voor de nieuwe definitieve vleugelpunt van € 321.574,00 zijn toegewezen, als ook de wettelijke rente daarover vanaf de datum van verzuim.

Aldus een interessante zaak die illustreert hoe schade kan ontstaan aan een vliegtuig en de daarmee gepaard gaande aansprakelijkheid. Grondslag voor de aansprakelijkheid was in dit geval de tussen partijen gesloten overeenkomst (SGHA) en de daaruit voortvloeiende richtlijnen voor het verrichten van de diensten. De specifieke omstandigheden hebben er in deze zaak toe geleid dat de grondafhandelaar aansprakelijk was voor de schade aan het vliegtuig vanwege nalatig handelen.

 

Vragen over schade in de luchtvaartbranche?

LVH Advocaten staat regelmatig luchtvaartmaatschappijen en andere bedrijven in de luchtvaartindustrie bij in geschillen omtrent schade in de luchtvaart. Hebt u vragen over het mogelijk verhalen van ontstane schade in de luchtvaartbranche of zoekt u advisering over het verhalen van de schade of bijstand in een gerechtelijke procedure? Neem gerust contact op met LVH advocaten,  zij staan u graag bij in al uw luchtvaart gerelateerde geschillen.