< terug naar overzicht

Namens een besloten vennootschap in oprichting kunnen al rechtshandelingen verricht worden. Hierbij is wel voorzichtigheid geboden, want mogelijk kan de persoon die de handelingen namens de B.V. in oprichting heeft verricht persoonlijk aangesproken worden om aangegane verplichtingen na te komen.

Ik ga eerst in op de wettelijke regeling en zal daarna een recent voorbeeld uit de rechtspraak bespreken.

 

Wettelijke regeling handelen namens B.V. in oprichting

Namens een besloten vennootschap in oprichting kunnen al rechtshandelingen verricht worden. De vennootschap kan hieraan enkel  gebonden raken indien zij de rechtshandelingen na haar oprichting bekrachtigt. Het bekrachtigen kan uitdrukkelijk of stilzwijgend gebeuren. Zolang geen bekrachtiging heeft plaatsgevonden blijven de personen die de rechtshandeling hebben verricht namens de op te richten besloten vennootschap hoofdelijk verbonden, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen. Met de term hoofdelijk wordt bedoeld dat alle verbonden partijen door de schuldeiser voor het gehele bedrag kunnen worden aangesproken.

Over deze regeling heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen. Het ging om het volgende.

 

Casus: geen bekrachtiging van rechtshandeling die was verricht namens B.V. in oprichting

Namens een B.V. in oprichting zijn leaseovereenkomsten betreffende voertuigen gesloten. De persoon die deze rechtshandelingen namens de B.V. in oprichting verrichtte (hierna ‘de beoogde bestuurder’) heeft daarbij bedongen dat een derde (een Zwitserse maatschappij) hoofdelijk aansprakelijk is voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten.

De B.V. wordt uiteindelijk niet opgericht en er kan dus ook geen bekrachtiging plaatsvinden. De leasemaatschappij spreekt de beoogde bestuurder aan.

De beoogde bestuurder verweert zich met de stelling dat uitdrukkelijk is bedongen dat hij niet hoofdelijk verbonden is. Dit zou blijken uit de afspraak dat de Zwitserse maatschappij garant staat voor nakoming van de verplichtingen. Het Hof diende te beoordelen of dit verweer opgaat.

 

Aansprakelijkheid voor namens B.V. in oprichting verrichte rechtshandeling, ondanks bedongen garantie van derde

Het Hof is van oordeel dat het feit dat bedongen is dat de derde hoofdelijk aansprakelijk is niet betekent dat de beoogde bestuurder heeft bedongen dat hij niet (ook) aansprakelijk is. Indien de beoogde bestuurder had willen bedingen dat hij niet verbonden is had hij dat uitdrukkelijk moeten doen. Hij wordt dus veroordeeld om te betalen aan de leasemaatschappij.

 

Als je aansprakelijkheid voor rechtshandelingen namens een B.V. in oprichting wilt uitsluiten, dan moet je dat uitdrukkelijk bedingen

Aldus blijkt dat veel voorzichtigheid is geboden bij het handelen namens een op te richten vennootschap. Indien de persoon die de rechtshandeling verricht namens de B.V. in oprichting wil uitsluiten dat hij (hoofdelijk) verbonden is moet hij dat uitdrukkelijk bedingen.

 

Mocht u vragen hebben over rechtshandelingen namens een B.V. in oprichting, neem dan contact op met een van onze ondernemingsrecht advocaten.