< terug naar overzicht

Met de invoering van de WWZ per 1 juli 2015 is de positie van de AOW-er gewijzigd, in die zin dat er weinig tot geen ontslagbescherming meer voor deze werknemer geldt. Per 1 januari 2016 is vervolgens de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Deze wet beperkt de plichten van de werkgever in geval van ziekte van een AOW-er.

Ontslagrecht en ketenregeling

Indien een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan de arbeidsovereenkomst die is aangegaan vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, worden opgezegd zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Ook de ketenregeling is voor een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd verruimd. Met een AOW-er mogen er 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten voor de duur van maximaal 48 maanden, alvorens er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Regulier is het mogelijk om 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten voor de duur van maximaal 24 maanden.

Transitievergoeding

Indien de arbeidsovereenkomst eindigt wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan wel na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding.

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en opzegverbod

Met de invoering van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van een AOW-er sterk ingekort. In plaats van 104 weken hoeft een werkgever het loon slechts 13 weken door te betalen. De wet wordt na 2 jaar geëvalueerd, waarna het de bedoeling is dat de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van een AOW-er zelfs wordt verkort naar 6 weken. Hierop vooruitlopend is de periode van 6 weken reeds in de wet opgenomen. Het overgangsrecht bepaalt echter dat dit voorlopig 13 weken zal zijn. Ook het opzegverbod bij ziekte is voor de werknemer met de AOW-gerechtigde ingekort van 104 naar 13 weken. Het de bedoeling dat het opzegverbod in de toekomst eveneens slechts voor de duur 6 weken zal gelden. Dit betekent dat de werkgever reeds na 13 (in de toekomst 6) weken van ziekte de arbeidsovereenkomst met een AOW-er kan beëindigen.

Re-integratieverplichting

De re-integratieverplichtingen van een werkgever in geval van ziekte van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, zijn eveneens afgenomen. Vooropgesteld is een werkgever niet gehouden om een plan van aanpak op te stellen. Daarnaast is de werkgever niet langer gehouden tot re-integratie in het tweede spoor, te weten externe re-integratie bij een andere werkgever. De interne re-integratieverplichting blijft wel bestaan.

Gelet op het bovenstaande, is het voor een werkgever aantrekkelijker gemaakt om een werknemer die reeds de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt in dienst te nemen of nog een bepaalde periode te laten doorwerken.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor 010 – 209 27 77 of via e-mail info@lvh-advocaten.nl.