< terug naar overzicht

Het kabinet heeft onlangs een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Met de WAB wordt beoogd het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Teneinde dit te bereiken heeft Minister Koolmees een pakket aan maatregelen voorgesteld. Een van de onderwerpen die daarbij aan de orde komt, betreft de ontslaggronden.

Huidige ontslaggronden

Met de invoering van de WWZ zijn per 1 juli 2015 de zogenaamde ontslaggronden (a. t/m h.) geïntroduceerd. Als gevolg daarvan is het voor een werkgever enkel mogelijk eenzijdig een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te realiseren, indien volledig aan een van deze gronden is voldaan. Hierbij kan gedacht worden aan de gronden: disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie en ernstig verwijtbaar handelen. Het combineren van gronden is niet mogelijk. In de praktijk betekent dit, dat indien niet aan alle vereisten van een van de gronden kan worden voldaan, geen beëindiging kan worden gerealiseerd. Dit leidt in bepaalde gevallen tot onwenselijke situaties.

Nieuwe ontslaggrond: de i-grond

In de WAB wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd, de ‘i-grond’. Dit is een cumulatiegrond. Dit houdt – kort gezegd – in dat een werkgever verschillende (niet voldragen) gronden kan combineren om toch tot een voldragen ontslaggrond te komen. De cumulatiegrond is derhalve bedoeld om in een situatie waarin zich verschillende ontslaggronden voordoen die op zichzelf staand onvoldoende zijn om een redelijke grond te vormen, toch tot een ontbinding kunnen leiden. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een werknemer die onvoldoende functioneert, maar waarbij het verbetertraject (nog) niet voldoende is vormgegeven en waarbij de arbeidsrelatie in zekere mate is verstoord. Indien van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te zetten, kan in een dergelijk geval de arbeidsovereenkomst toch worden ontbonden op de i-grond.

De i-grond: niet in geval van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid

Aandacht verdient hierbij dat de i-grond niet kan worden gebruikt wanneer sprake is van een onvoldragen a-grond (bedrijfseconomische redenen) of b-grond (langdurige arbeidsongeschiktheid). Deze gronden kunnen niet gecombineerd worden met de andere ontslaggronden.

Hogere transitievergoeding

Het gevolg van het gebruik van de i-grond is echter wel dat de werknemer aanspraak kan maken op een hogere transitievergoeding. De rechter kan namelijk een vergoeding van maximaal 150% van de transitievergoeding toekennen. Als sprake is van een bijna voldragen ontslaggrond, dan kan dit – volgens de regering – reden zijn voor een lagere percentage (tussen de 100 en 150%).

Deze nieuwe ontslaggrond, zou het in toekomst mogelijk makkelijker kunnen maken om tot een beëindiging te komen, indien sprake is van een onhoudbare situatie. De vraag hoe uiteindelijk zal worden omgegaan met de cumulatiegrond, blijft nog onbeantwoord. Niet bekend is hoe streng of ruim de grond zal moeten worden uitgelegd.

Tot slot is het streven van het kabinet om de WAB in 2020 in werking te laten treden.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer 010 – 209 27 77 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.