De positie van de MKB ondernemer als schuldeiser bij een WHOA akkoord

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Met deze wet is een nieuw herstructureringsinstrument geïntroduceerd. Het doel hiervan is om te voorkomen dat bedrijven failliet worden verklaard terwijl zij nog (deels) levensvatbaar zijn. In de wettelijke regeling is een minimumbescherming voor (kleinere) MKB’ers opgenomen. Dit wordt ook wel de 20% regel genoemd. In dit artikel geef ik en toelichting op de positie van de MKB’er als schuldeiser bij een WHOA akkoord.

Indeling van schuldeisers in klassen bij WHOA akkoord

Schuldeisers en aandeelhouders moeten bij het aanbieden van een WHOA akkoord in verschillende klassen worden ingedeeld, als hun rechten bij een vereffening van het vermogen in faillissement of die zij op basis van het akkoord aangeboden krijgen zodanig verschillend zijn dat van een vergelijkbare positie geen sprake is. In ieder geval worden schuldeisers die bij het verhaal nemen op het vermogen van de schuldenaar een verschillende rang hebben, in verschillende klassen ingedeeld. Van een verschil in rechten is bijvoorbeeld sprake tussen enerzijds preferente schuldeisers (schuldeisers met rechten van voorrang) en anderzijds concurrente schuldeisers (schuldeisers zonder rechten van voorrang).

Minimale uitkering aan kleine MKB schuldeisers onder WHOA akkoord

Aan kleine MKB schuldeisers dient in beginsel minimaal 20% van hun vordering voldaan te worden in het kader van het WHOA akkoord indien zij:

  • een concurrente vordering hebben voor geleverde goederen of diensten;
  • of een concurrente vordering uit onrechtmatige daad hebben (art. 374 lid 2 Faillissementswet).

Hiervan kan worden afgeweken indien er zwaarwegende gronden zijn om minder dan 20% aan te bieden.

Wat is een kleine MBK schuldeiser in het kader van de WHOA?

Onder deze kleine MKB schuldeisers worden verstaan schuldeisers waar vijftig of minder personen werkzaam zijn of die voldoen aan de criteria van art. 2:395a Burgerlijk Wetboek of art. 2:396 Burgerlijk Wetboek. In deze wetsartikelen is bepaald welke ondernemingen kwalificeren als micro- of kleinbedrijf. Daar is sprake van als op twee opeenvolgende balansdata wordt voldaan aan tenminste twee van de drie onderstaande vereisten:

  • de jaarlijkse netto-omzet beloopt minder dan € 12 miljoen;
  • de balanswaarde bedraagt minder dan € 6 miljoen;
  • het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 50.

Indeling van MKB schuldeiser in aparte klasse bij WHOA akkoord

Indien niet aan de eis wordt voldaan om aan de kleine MKB schuldeisers minimaal voldoening van 20% van de vordering aan te bieden, dienen deze schuldeisers in een aparte klasse te worden ingedeeld.

Als deze klasse niet met het akkoord instemt, kan een schuldeiser uit die klasse de rechtbank verzoeken om de homologatie van het akkoord af te wijzen. Daar zal de rechter dan ook toe over moeten gaan, tenzij er een zwaarwegende grond is aangetoond om minder dan 20% van voldoening van de vordering aan te bieden.

WHOA akkoord moet voldoen aan informatieverplichtingen

In art. 384 lid 2 sub c Faillissementswet is bepaald dat een verzoek tot homologatie van het akkoord wordt afgewezen als het akkoord zelf en de daarbij overgelegde documenten niet alle in art. 375 Faillissementswet genoemde informatie omvat. Dit wetsartikel somt op welke informatie een akkoord moet bevatten. Een van deze informatieverplichtingen betreft een verklaring, waaruit blijkt op welke zwaarwegende gronden de klasse met de kleine MKB schuldeisers minder dan 20% van hun vordering krijgt aangeboden.

Zowel om te voldoen aan deze informatieverplichting als om de betreffende crediteuren en de rechter ervan te overtuigen dat er zwaarwegende gronden zijn om minder dan 20% aan te bieden is het van belang om voldoende aandacht aan de verklaring te besteden.

Vonnis betreffende afwijzing WHOA verzoek

In een vonnis van 10 november 2021 van de rechtbank Midden-Nederland is om diverse redenen een verzoek tot homologatie van een WHOA akkoord afgewezen. Een van deze redenen was dat aan de kleine MKB schuldeisers minder dan 20% van de vordering was aangeboden en dat de betreffende schuldeisers niet in een aparte klasse waren ingedeeld. Volgens de rechtbank was er daarom sprake van strijd met artikel 374 Faillissementswet. In een eerder gepubliceerd artikel op onze website kunt u meer lezen over dit vonnis en vindt u meer informatie over de WHOA.

Meer informatie over de WHOA

U kunt op onze website over de WHOA de volgende artikelen lezen:

Op zoek naar advocaat omtrent WHOA akkoord in Rotterdam?

Indien u juridische bijstand nodig heeft bij het aanbieden van een akkoord op grond van de WHOA of indien u als schuldeiser bezwaar wenst te maken tegen het akkoord kunt u contact opnemen met Peter de Graaf.

Categories: berichten, nieuwsTags: