< terug naar overzicht

Beslaglegging is in Nederland een veel gebruikt juridisch pressie- en incassomiddel. Bijna iedere ondernemer heeft er wel eens gebruik van gemaakt of mee te maken gehad. Dit jaar is er een wetsvoorstel opgesteld tot wijziging van het beslag- en executierecht. In dit artikel worden vier voorgestelde wijzigingen uitgelicht.

Bij de wijziging van het beslag- en executierecht worden de volgende drie uitgangspunten gehanteerd:

  1. het bestaansminimum van schuldenaren dient geborgd te zijn bij beslag en executie;
  2. beslaglegging en de daaruit voortvloeiende executie moeten zo effectief en efficiënt mogelijk   plaatsvinden, en;
  3. indien beslaglegging dient ter verhaal mag het niet louter worden ingezet als pressiemiddel.

Invoering beslagvrij voet bij bankbeslag

Het huidige beslagrecht hanteert een beslagvrije voet bij het leggen van beslag op loon of uitkering van de schuldenaar. Dit betekent dat altijd een bepaald bedrag ter beschikking van de schuldenaar blijft. Beslag op dat bedrag is onmogelijk. De schuldenaar kan zich op deze wijze in zijn of haar levensonderhoud blijven voorzien. In de praktijk werd de beslagvrije voet vaak omzeild door kort nadat het loon of de uitkering was uitbetaald beslag op de bankrekening van de schuldenaar te leggen. Voor beslag op een bankrekening geldt geen beslagvrije voet. Dit verandert bij invoering van het wetsvoorstel: voorgesteld is om ook een beslagvrije voet te hanteren bij beslag op een bankrekening van een natuurlijk persoon. Hierdoor wordt omzeiling van de beslagvrije voet op inkomsten een halt toe geroepen. Daarnaast beoogt deze wijziging zzp’ers bescherming te bieden omdat zij geen loon of uitkering ontvangen.

Beslag op voertuigen

Indien beslag op een voertuig wordt gelegd, moet de deurwaarder het voertuig waarop beslag wordt gelegd eerst zien. In de praktijk levert dit situaties op waarbij de deurwaarder moet rondrijden of moet wachten tot het voertuig verschijnt. Dit is vaak kostbaar en tijdrovend. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om beslag op een voertuig te leggen door middel van slechts het opstellen van een proces-verbaal van beslaglegging; het wordt een zogenaamd administratief beslag. Het beslag wordt vervolgens ingeschreven in het kentekenregister van de RDW. Dit betekent dat het gemakkelijker zal worden om beslag op voertuigen te leggen.   

Kantonrechter bevoegd in executiegeschillen

Ontstaat er over de executie van bijvoorbeeld een vonnis een geschil dan is op dit moment alleen de voorzieningen­rechter bevoegd daarover te oordelen. Het wetsvoorstel breidt die bevoegdheid uit naar de kantonrechter voor geschillen die tot zijn competentie horen. Dit brengt met zich dat ook (financieel) zwakkere partijen kunnen procederen over executie­geschillen, omdat bij de kantonrechter de bijstand door een advocaat niet is vereist. 

Beslaglegging niet uitsluitend als pressiemiddel

In het wetsvoorstel is opgenomen dat beslag en executie achterwege moet blijven als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de baten overstijgen. Dit uitgangspunt zal wettelijk worden vastgelegd. De kosten van beslaglegging komen ten laste van de schuldenaar. Indien de opbrengsten bij beslaglegging lager zijn dan de kosten, betekent dit dat de vordering van de schuldenaar uiteindelijk alleen maar oploopt. Het beslag wordt dan alleen als pressiemiddel gebruikt.   

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer 010 – 209 27 77 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.