Het boetebeding: waar en wanneer?

Een boetebeding is een beding in een contract, waarin staat opgenomen dat een partij een boete verschuldigd is bij niet-nakoming van een contractuele verplichting. Boetebedingen komen in allerlei vormen en maten voor en zijn vaak simpelweg te herkennen aan het woord ‘boete’. Zo kunt u boetebedingen onder andere tegenkomen in huurovereenkomsten, koopovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, geldleningsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten en algemene voorwaarden.

In dit artikel zullen wij aan de hand van een drietal overeenkomsten toelichten hoe je het boetebeding kan herkennen en wanneer er een beroep op kan worden gedaan:

1. Boetebeding in koopovereenkomst van een woning

In NVM koopcontracten voor woningen wordt vrijwel standaard het navolgende boetebeding opgenomen:

“Bij ontbinding van de koopovereenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopsom verbeuren.”

Geregeld komen er bij ons zaken voorbij, waarin de verkoper aanspraak maakt op de boete, omdat de koper heeft nagelaten de woning af te nemen doordat hij/zij de financiering niet rond krijgt (en geen financieringsvoorbehoud heeft opgenomen). Uitgangspunt in dat geval is dat de verkoper de overeenkomst kan ontbinden en 10% van de koopsom van de woning kan vorderen.

2. Boetebeding in huurovereenkomst

Ook in algemene bepalingen bij huurovereenkomsten (woon- en bedrijfsruimte) zien wij regelmatig boeteclausules voorbij komen. Denk hierbij aan een bepaling met de navolgende strekking:

“Huurder is een direct opeisbare boete van € 25 per kalenderdag verschuldigd voor elke verplichting die hij niet nakomt.”

Indien een huurder zijn huurpenningen niet voldoet of het gehuurde bijvoorbeeld in strijd met de bestemming gebruikt, kan de verhuurder aanspraak maken op de boete.

3. Boetebeding in geldleningsovereenkomst

Verder komen boetebedingen ook voor in geldleningsovereenkomsten. Denk hierbij aan de situatie, waarin partij X een bedrag van de bank leent ter financiering van zijn/haar woning en bij niet tijdige betaling boeterente verschuldigd is:

“Bij gebreke van tijdige betaling als bedoeld in artikel (..) verbeurt partij X een direct opeisbare boeterente van 6% van het achterstallige bedrag.”

Betaalt X bijvoorbeeld geen rente of lost hij/zij niet tijdig af, kan de bank aanspraak maken op de boeterente.

Matiging van de boete

Uitgangspunt is dat de volledige boete moet worden betaald. Een rechter kan echter wel besluiten de hoogte van de boete te matigen, indien toewijzing van de boete tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval.

Advies over het boetebeding nodig?

Heeft u zelf een geval aan de hand, waarin u aanspraak maakt op een boetebedrag of juist zelf de boete verschuldigd bent? Of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een boetebeding? Dan bent u bij ons op het juiste adres. Als advocaten met ervaring in het contractenrecht zien wij geregeld boetebedingen voorbij komen. Gentia Niesert, advocaat contractenrecht, helpt u graag verder.