< terug naar overzicht

Ja, dat kan mits u ook echt de intentie heeft uw deelname in de VOF te beëindigen én uw compagnon in de VOF dat redelijkerwijs ook zo mocht begrijpen. Klinkt logisch toch? In de praktijk blijkt dit echter nog wel eens voor problemen te zorgen.

 

Schriftelijke beëindiging van een VOF

Vanzelfsprekend heeft een schriftelijke opzegging (per brief of vaststellingsovereenkomst) van een zakelijke samenwerking, zoals in een VOF of anderszins, veruit de voorkeur boven een mondelinge opzegging. Bij een schriftelijke opzegging heeft u immers zwart op wit gezet dat u de samenwerking wilt beëindigen en meestal is er dan weinig ruimte voor misverstanden. Soms is dit echter niet mogelijk of wordt er in het heetst van de strijd een snelle (mondelinge) beslissing genomen. In het laatste geval is voorzichtigheid geboden. De Hoge Raad deed hierover op 1 juni 2018 een relevante uitspraak.

 

Arrest Hoge Raad 1 juni 2018

Deze kwestie betrof twee vennoten van een VOF die ruzie hadden, waardoor één van hen zich ziek meldde en juridisch advies inwon bij een advocaat over hoe verder met de VOF. Deze advocaat belde de andere vennoot op om te bezien of er tot een oplossing kon worden gekomen. In dit telefoongesprek werd de andere vennoot dusdanig emotioneel dat hij de samenwerking met onmiddellijke ingang mondeling opzegde. Vervolgens is er tot aan de Hoge Raad door geprocedeerd of de samenwerking in de VOF nu wel of niet rechtsgeldig was opgezegd door deze vennoot.

 

Toetsingskader bij telefonisch opzeggen VOF

De opzeggende vennoot heeft niet betwist dat hij bepaalde dingen heeft gezegd tijdens het telefoongesprek, maar gaf aan dat dit gezien de omstandigheden niet als een opzegging mocht worden begrepen. Tijdens het telefoongesprek was hij in een emotionele staat en overzag hij de consequenties niet, in het bijzonder het feit dat hij een contractuele boete van € 75.000,– verbeurde voor een opzegging binnen 5 jaar na de start van het bedrijf. Bovendien heeft de advocaat van de andere vennoot – in een eerder gevoerd kort geding – bevestigd dat de VOF niet is ontbonden. Voorts hadden de medewerkers van de opzeggende vennoot in een telefoongesprek kort na het betreffende telefoontje aan de andere vennoot gevraagd of hij de samenwerking wilde voortzetten.

De Hoge Raad oordeelde dat deze omstandigheden mee dienen te wegen bij de vraag of een opzegging rechtsgeldig is of niet, aangezien alle omstandigheden van het geval van belang zijn (art. 3:33 BW en 3:35 BW). Het Hof had de voornoemde omstandigheden niet meegewogen, althans onvoldoende gemotiveerd weerlegd. De Hoge Raad heeft het arrest van het Hof daardoor vernietigd en de zaak terugverwezen.

 

Wat als schriftelijke opzegging VOF is vereist in vennootschapsakte?

Een andere omstandigheid die een rol speelde in deze zaak was dat de vennoten in hun vennootschapsakte waren overeengekomen dat een beëindiging schriftelijk en per deurwaardersexploot moest gebeuren. Dat de opzegging niet op deze wijze heeft plaatsgevonden maakt de opzegging niet per definitie ongeldig, maar het geeft wel een extra belemmering. Zeker als de mondeling (telefonisch) opzeggende partij nadien aangeeft dat hij het zo niet heeft bedoeld. Ook ten aanzien van dit punt oordeelde de Hoge Raad dat dit mee dient te wegen in de beoordeling van de rechtsgeldigheid van de opzegging, hetgeen het Hof onvoldoende had gedaan.

 

Advies wel of niet telefonisch beëindigen VOF

Het antwoord op de vraag: “Kun je een VOF telefonisch opzeggen?”, is onder meer afhankelijk van de details van de vennootschapsakte. In veruit de meeste gevallen heeft de schriftelijke beëindiging van uw VOF of ander zakelijk samenwerkingsverband de voorkeur. Stuur na een mondelinge (telefonische) beëindiging dan ook altijd nog even een (aangetekende) brief of op zijn minst een e-mail na ter bevestiging. Beëindigt uw compagnon de samenwerking in de VOF mondeling? Stuur dan zelf een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van deze opzegging.

Informatie

Heeft u te maken met de beëindiging van een VOF en wilt u een check of dit goed gaat en wat uw rechten zijn? Neemt u dan gerust contact op met LVH advocaten

 

Categories: berichten, nieuws