< terug naar overzicht

Ondernemers in de bouw en de (internationale) handel kiezen er vaak voor, door middel van een arbitrage­beding in hun algemene voorwaarden, om hun geschillen met gebruikmaking van arbitrage op te lossen. Met ingang van 1 januari 2015 zullen een aantal wettelijke wijzigingen op het gebied van arbitrage in werking treden. Doel van de wijzigingen is om de regels voor arbitrage te moderniseren, de arbitrageprocedure te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verlichten. De belangrijkste wijzigingen zijn de navolgende.

Geen deponeringsplicht meer 

Arbitrale vonnissen moeten bij de rechtbank worden gedeponeerd; pas daarna is de arbitrage­­­procedure formeel geëindigd. Partijen krijgen vanaf 1 januari a.s. de mogelijkheid om van deponering af te zien en een ander beëindigingsmoment af te spreken. Dit betekent een kostenbesparing voor partijen. 

Vernietiging vonnis

Een arbitraal vonnis kan door de rechtbank worden vernietigd. De procedure tot vernietiging wordt teruggebracht tot een rechtsgang bij één rechtsinstantie, namelijk alleen het gerechts­hof. Doel is opnieuw om kosten voor partijen te besparen. 

Arbitraal beding in consumentenovereenkomsten 

Het beding in de algemene voorwaarden waarin gekozen wordt voor arbitrage komt op de zwarte lijst van onredelijk bezwarende bedingen bij consumentenovereenkomsten te staan. Dit betekent dat als een arbitraal beding door de gebruiker wordt ingeroepen tegen een consument het onredelijk bezwarend is en dus vernietigbaar. Hierop is een uitzondering, name­lijk dat de consument een termijn van ten minste één maand wordt gegeven om voor de beslechting van het geschil een procedure bij de overheidsrechter te kiezen. De con­su­ment hoeft slechts degene die zich op het arbitrale beding beroept op de hoogte te stellen.

Elektronische middelen 

Partijen kunnen per 1 januari a.s. processtukken per e-mail indienen. Voorts kunnen zittingen digitaal worden gehouden en kunnen elektronische vonnissen voorzien van een digitale handtekening worden gewezen. Vooral in internationale geschillen zal dit een effi­ciënte mogelijkheid voor procederen zijn. 

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws