< terug naar overzicht

In een recent artikel hebben wij stilgestaan bij de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De subsidie vanuit deze regeling komt wel met verplichtingen voor werkgevers. Worden deze verplichtingen niet (geheel) nageleefd, dan kan een sanctie worden opgelegd. In dit artikel wordt stilgestaan bij de vraag of u gedurende de verstrekking van de NOW-subsidie nog werknemers kunt ontslaan en of u kunt reorganiseren.

Verplichtingen werkgevers gedurende verstrekking NOW-subsidie

De verplichtingen die tijdens de subsidieverstrekking gelden zijn:

  • Het gelijk houden van de loonsom aan januari 2020;
  • Het niet ontslaan van werknemer via het UWV op de a-grond;
  • Het enkel aanwenden van de subsidie voor loonkosten;
  • Overleg met het medezeggenschapsorgaan;
  • Overige administratieve verplichtingen.

Kan ik werknemers nog ontslaan als ik een beroep op NOW-subsidie heb gedaan?

Ja, u kunt werknemers nog steeds ontslaan. Echter, dit heeft wel consequenties voor de NOW-subsidie als u werknemers ontslaat via het UWV op de a-grond (bedrijfseconomische redenen). Een verplichting voor het gebruik van de NOW-regeling is onder andere dat de werkgever bij de aanvraag zich committeert aan de verplichting geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode van subsidieverstrekking.

Indien u toch werknemers wegens bedrijfseconomische redenen ontslaat tijdens de subsidieverstrekking, kan een financiële sanctie worden opgelegd. Bij overtreding daalt uw loonsom en wordt een boete opgelegd, waardoor de subsidie een stuk lager uitvalt. De loonsom wordt namelijk verminderd met het loon dat een werknemer heeft ontvangen in het gehanteerde aangiftetijdvak, vermenigvuldigd met 1,5.

Kortom, het is wel mogelijk om een NOW-subsidie aan te vragen en een ontslagaanvraag op de a-grond in te dienen. U zult een financiële afweging moeten maken. Bij het ontslaan van een werknemer, krijgt de werkgever immers minder looncompensatie.

Voor andere ontslaggronden gelden de reguliere regels. Voor een werknemer die bijvoorbeeld disfunctioneert, kan nog steeds een ontbindingsverzoek worden ingediend bij de rechtbank.

Verder kan met een werknemer ook nog steeds een vaststellingsovereenkomst (beëindiging met wederzijds goedvinden) worden gesloten, ook al is het ontslag gebaseerd op bedrijfseconomische redenen. De NOW-regeling is enkel gekoppeld aan het ontslag via het UWV op de a-grond.

Kan ik een reorganisatie doorvoeren als ik een NOW-subsidie ontvang?

In beginsel kunt u uw reorganisatie voortzetten. Vraagt u een NOW-subsidie aan, dan heeft dit uiteraard wel gevolgen van de hoogte van die subsidie. Dit is ongeacht of uw reorganisatie in verband staat met de corona-crisis. Ook hier geldt dus dat u een financiële afweging moet maken.

U kunt wel uw reorganisatie voorbereiden indien u een NOW-subsidie heeft aangevraagd. Het reorganisatieplan kan worden opgesteld en u kunt reeds in overleg treden met uw medezeggenschapsorgaan. U kunt zich echter nog niet tot het UWV wenden als u wilt voorkomen dat uw NOW-subsidie lager uitvalt. Wel kunt u – zoals reeds benoemd – een vaststellingsovereenkomsten sluiten. Hiermee kan uiteraard wel de subsidie dalen als de loonsom lager uitvalt dan de opgegeven loonsom.

Meer informatie van onze arbeidsrechtadvocaten?

Voor meer informatie omtrent het arbeidsrecht en de coronacrisis kunt u contact opnemen met de arbeidsrechtsadvocaten van LVH Advocaten te Rotterdam.