< terug naar overzicht

De situatie kan zich voordoen dat er beslag wordt gelegd bij een persoon of onderneming op wiens terrein zich spullen bevinden die uw eigendom zijn. De kans bestaat dat dan ook op die zaken, waarvan u eigenaar bent, beslag wordt gelegd, nu deze zich bevinden bij degene ten laste van wie beslag wordt gelegd. Dit beslag is dan ten onrechte gelegd en u wilt uiteraard voorkomen dat de deurwaarder overgaat tot verkoop van uw spullen. Wat zijn dan uw mogelijkheden?

Executiegeschil; opheffing van onterecht gelegd beslag op uw eigendommen

U kunt als derde in verzet gaan tegen de verkoop van uw eigendommen door het starten van een zogeheten executieprocedure bij de rechtbank, het zogeheten executiegeschil. In deze procedure zal moeten worden aangetoond dat u eigenaar bent van de spullen. Als vaststaat dat de spullen van u zijn, mogen deze niet worden verkocht door de deurwaarder. Het beslag moet dan worden opgeheven en u dient weer de beschikking te krijgen over de spullen waarvan u eigenaar bent. 

Verzet bij de deurwaarder tegen het onterecht gelegde beslag

Een andere, wellicht minder bekende, mogelijkheid is om verzet aan te tekenen bij de deurwaarder. Deze mogelijkheid staat vermeld in artikel 435 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De deurwaarder is op basis van dit artikel verplicht om het beslag dat is gelegd op uw spullen, aan u kenbaar te maken door het beslag binnen acht dagen nadat het is gelegd aan u te betekenen. In het geval de deurwaarder niet weet dat de spullen uw eigendom zijn, moet hij het beslag alsnog aan u betekenen zodra hij daarmee bekend is geworden. Binnen acht dagen na de betekening aan u, moet het verzet bij de deurwaarder zijn gebeurd.

Volstaan kan worden met een schriftelijke mededeling aan de deurwaarder. Als u de deurwaarder toont dat u eigenaar bent van zaken waarop het beslag is gelegd, geldt het beslag jegens u slechts als conservatoir beslag. Dat betekent dat de executie van uw spullen alleen kan plaatsvinden als de beslaglegger tegen u ook een executoriale titel, zoals een vonnis, verkrijgt. Het voordeel van deze mogelijkheid van verzet is dus dat u geen executiegeschil bij de rechtbank hoeft te starten, maar kan afwachten of de beslaglegger daadwerkelijk tegen u een executoriale titel zal proberen te krijgen.

In het geval van onterechte beslaglegging op uw eigendommen zijn er dus verschillende mogelijkheden. Wij helpen u graag verder en kijken naar de beste oplossing voor uw situatie.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010-209 2777 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.