< terug naar overzicht

Werknemer ziek uit dienst: hoe zit het met premiedifferentiatie?

Bent u bekend met de financiële gevolgen van een werknemer die ziek uit dienst treedt? De Ziektewet – en WGA-premie is gedifferentieerd. Dit betekent dat de premies afhankelijk zijn van de instroom van werknemers die op de laatste dag van hun dienstverband of binnen 4 weken na de ontslagdatum ziek werden. In dit artikel bespreken we de premiedifferentiatie en de berekening van deze premie.

Premiedifferentiatie

De ZW-uitkering en WGA-uitkering worden aan de laatste werkgever toegerekend sinds de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Dit gebeurt via een gedifferentieerde premie. Gaat een werknemer ziek uit dienst of wordt deze binnen 4 weken na de einddatum ziek en kan diegene aanspraak maken op een ZW- of WGA-uitkering, dan kan dit dus gevolgen hebben voor de door werkgever te betalen premies.

Let op: De werknemer die uit dienst treedt, een WW uitkering geniet en daarna ziek wordt, wordt niet toegerekend aan de werkgever. Het UWV wordt dan gezien als “laatste werkgever”.

Berekening premie Ziektewet en WGA

Ieder jaar worden de premies door het UWV berekend waarbij wordt gekeken naar de gegevens van twee jaar eerder. Als werkgever word je steeds in het najaar van elk kalenderjaar door de belastingdienst geïnformeerd over de hoogte van deze premies in de zogenaamde ‘beschikking gedifferentieerde premie Whk’.

Onderscheid kleine, middelgrote en grote werkgevers

Bij het berekenen van de gedifferentieerde ZW- en WGA-premies wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers. Voor kleine werkgevers geldt een sectorale premie. Voor middelgrote werkgevers geldt het gewogen gemiddelde van de sectorale premie en individuele premie. Voor grote werkgevers geldt dat de premie wordt gebaseerd op een gemiddeld premieniveau met opslag of korting afhankelijk van het individuele en gemiddelde werkgeversrisico.

Vanuit financieel oogpunt hebben dus vooral middelgrote en grote werkgevers er belang bij dat een werknemer niet ziek uit dienst gaat of niet binnen vier weken na de ontslagdatum alsnog ziek wordt.

Gemiddeld premieplichtig loon

Voor de premievaststelling in een bepaald jaar wordt steeds gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loon van twee jaar daarvoor. Voor 2022 is dus teruggekeken naar het jaar 2020.

Werknemer hersteld melden bij UWV?

Voor een werkgever kan het dus voordelig zijn dat de werknemer niet ziek uit dienst gaat. Een zieke werknemer kan echter niet zonder meer hersteld worden gemeld. De werknemer is immers niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en de kans bestaat dat de ex-werknemer zich alsnog ziek zal melden na de uitdiensttreding met alle gevolgen van dien.

Ligt herstel op korte termijn in het vooruitzicht, dan kan het voordelig zijn om de werknemer in dienst te houden tot dit herstel. Dit voorkomt dat de werknemer ziek uit dienst gaat. Eventueel kan in dat laatste geval alvast een beëindigingsovereenkomst overeengekomen worden. Na herstel en uitdiensttreding kan de werknemer een WW-uitkering aanvragen en heeft de werkgever geen last van de premiedifferentiatie.

Eigenrisicodrager voor ZW of WGA worden?

Voor sommige werkgevers kan het aantrekkelijk zijn om eigenrisicodrager te worden voor de ZW of WGA. Bij de ZW betaalt een eigenrisicodrager een lagere gedifferentieerde premie, omdat er geen premie voor de ZW-flex betaald hoeft te worden. Bij de WGA betaalt de eigenrisicodrager enkel de basispremie.

Let op: als eigenrisicodrager heb je wel andere kosten. Je betaalt de uitkering en daarnaast ben je als eigenrisicodrager verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-)werknemer. Als eigenrisicodrager moet je dus over voldoende kennis beschikken van de ZW en/of WIA.

Advocaten arbeidsrecht Rotterdam

Heeft u vragen over het ziek uit dienst treden van werknemers, premiedifferentiatie of eigenrisicodragerschap? Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten Peter Verheijden en Lisa Kloot van LVH Advocaten.