< terug naar overzicht

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Op basis van deze wet kunnen werknemers die een vermoeden hebben van een maatschappelijke misstand binnen de organisatie waar zij werken – indien daarvoor bij de werkgever geen (adequate) procedure is of als de werkgever onvoldoende heeft gedaan met een interne melding – wenden tot het Huis voor Klokkenluiders. 

De wet heeft tot doel de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen.

Voor ondernemingen met ten minste 50 werknemers, geldt vanaf 1 juli 2016 de verplichting om een procedure vast te stellen voor het omgaan met een melding van een vermoeden van een misstand binnen hun organisatie. In deze procedure dient in ieder geval te worden vastgelegd:

  • de wijze waarop met een interne melding wordt omgegaan;
  • wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand (daarbij dient de wettelijke definitie in acht te worden genomen);
  • bij welke daartoe aangewezen functionaris(sen) het vermoeden van een misstand kan worden gemeld;
  • dat de werkgever verplicht is de melding vertrouwelijk te behandelen, indien de werknemer hierom heeft verzocht;
  • dat de werknemer de mogelijkheid heeft een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand

Met het criterium ‘ten minste 50 werknemers’ is aansluiting gezocht bij het getalscriterium dat geldt voor het instellen van een Ondernemingsraad (OR). De OR heeft een wettelijk instemmingsrecht toegekend gekregen voor het besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van de interne klokkenluidersprocedure. Overigens heeft het Adviespunt Klokkenluiders een informatie- en implementatiepakket samengesteld en beschikbaar gesteld via haar website. Hierop is tevens een modelregeling gepubliceerd.

Met voormelde verplichting, wordt de verantwoordelijkheid voor het oplossen van misstanden primair bij de werkgever gelegd. Indien de interne melding tot niets leidt, kan de werknemer zich wenden tot het Huis voor Klokkenluiders dat onderzoek doet en de melder adviseert en bijstaat.

In de wet is voorts bepaald dat werknemers die een melding doen, rechtsbescherming wordt geboden. De wet introduceert een benadelingsverbod voor werknemers met een arbeidsovereenkomst of ambtelijke aanstelling. Zo mag een werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet opzeggen op grond van het feit dat hij te goeder trouw en naar behoren een melding heeft gedaan. Indien na afronding van het onderzoek blijkt dat het aannemelijk is dat sprake is van een misstand, is het een werkgever eveneens verboden tot een jaar na afronding van het onderzoek de arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens omstandigheden die te maken hebben met de melding. De werknemer mag voorts niet worden benadeeld vanwege een melding. Steeds geldt dat de werknemer te goeder trouw en naar behoren een melding dient te doen, om aanspraak te maken op genoemde rechtsbescherming.

Kortom, de Wet Huis Klokkenluiders beoogt misstanden sneller aan het licht te brengen door klokkenluiders bescherming te bieden. Bovendien maakt de wet het mogelijk om onderzoek naar maatschappelijke misstanden te doen. 

Mocht u meer informatie wensen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor 010 – 209 27 77 of via e-mail info@lvh-advocaten.nl.