Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws

Wettelijke handelsrente verschuldigd over lening?

donderdag 19 juli 2018

Kan wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over een geldlening? Die vraag doet zich voor in een procedure die wij voor een van onze cliënten hebben gevoerd, waarbij twee vennootschappen een overeenkomst van geldlening hebben gesloten, waarbij contractuele rente was overeengekomen. Wij hebben in die procedure wettelijke handelsrente gevorderd over het bedrag aan contractuele rente dat is verschuldigd op grond van een overeenkomst van geldlening. Het hof heeft deze vordering toegewezen. De vraag of dit correct is, ligt nu voor aan de Hoge Raad.

Wettelijke handelsrente

Allereerst een korte uitleg over het begrip wettelijke handelsrente. Naast wettelijke rente, welke rente is verschuldigd indien een schuldenaar toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis tot betaling van een geldsom, kent ons Burgerlijk Wetboek in artikel 6:119a wettelijke handelsrente. De wettelijke handelsrente is van toepassing op handelstransacties en de rentevoet van de wettelijke handelsrente is aanmerkelijk hoger dan van de ‘gewone’ wettelijke rente.

Cassatie tegen het oordeel dat handelsrente is verschuldigd

De wederpartij is in cassatie gegaan tegen voornoemd arrest van het hof. Dat wil zeggen dat de zaak is voorgelegd aan de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege. Zij is daarbij, onder meer, opgekomen tegen het oordeel over de verschuldigdheid van wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek (BW). De Hoge Raad zal nu moeten oordelen over de vraag of een overeenkomst van geldlening binnen de reikwijdte van artikel 6:119a BW kan komen.

Conclusie AG: wettelijke handelsrente toepasselijk op geldleningen

Inmiddels hebben wij de conclusie van de Advocaat-Generaal (AG) ontvangen, een advies aan de Hoge Raad. Daarin is overwogen dat artikel 6:119a BW is ingevoerd ter implementatie van Richtlijn 2000/35/EG en dat, nu in de Richtlijn zelf niet is aangegeven of zij van toepassing is op geldleningen, er sprake moet zijn van een richtlijnconforme interpretatie. De AG meent dat een richtlijnconforme interpretatie van artikel 6:119a BW meebrengt dat deze bepaling ook van toepassing is op rentebetalingen uit hoofde van een geldlening. Dat betekent voor onze zaak dat onze cliënten recht hebben op wettelijke handelsrente over de niet (tijdig) betaalde aflossing en rentebetalingen voorvloeiende uit de overeenkomst van geldlening.

Rechtspraak over de toepasselijkheid van wettelijke handelsrente op geldlening

In de feitenrechtspraak, dat wil zeggen bij de lagere rechters, is de vraag of wettelijke handelsrente verschuldigd kan zijn over een geldlening een aantal keer aan de orde geweest en daarover is verschillend geoordeeld. De Hoge Raad heeft met zijn arrest van 26 februari 2016 al wel geoordeeld dat artikel 6:119a BW niet alleen toepasselijk is op handelstransacties waarvoor een factuur wordt opgemaakt, maar ook op handelstransacties in het kader waarvan geen factuur maar een gelijkwaardig betalingsverzoek wordt verzonden.

Oordeel Hoge Raad over de wettelijke handelsrente bij overeenkomst van geldlening

Of dat ook geldt voor een overeenkomst van geldlening zal moeten worden afgewacht. Wij verwachten de uitspraak van de Hoge Raad in het najaar, waarna dit artikel een vervolg zal krijgen. Het is aan te bevelen om in soortgelijke situaties altijd (primair) wettelijke handelsrente te vorderen, nu dat aanzienlijk kan schelen ten opzichte van de wettelijke rente.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Leoni van Westen.

 

David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl