Privacyverklaring LVH Advocaten

Inleiding

Leeman Verheijden Huntjens Advocaten (hierna: ‘LVH Advocaten’) verwerkt in het kader van haar werkzaamheden
persoonsgegevens. LVH Advocaten hecht waarde aan uw vertrouwen in haar organisatie en doet er alles aan om uw privacy te
beschermen. Zij heeft haar privacyverklaring dan ook ingericht conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(hierna: ‘AVG’).

Indien u cliënt/relatie bent van LVH Advocaten dan is deze privacyverklaring op u van toepassing. Deze privacyverklaring is verder van
toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen LVH Advocaten. LVH Advocaten behoudt zich het recht voor om haar
Privacy Statement te veranderen, aan te vullen of te wijzigen. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de
website van LVH Advocaten. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2022. We verzoeken u daarom deze pagina
regelmatig te bezichtigen. Inhoudelijke wijzigingen in deze privacyverklaring zullen echter vergezeld gaan van een duidelijke
kennisgeving op onze website.

Verwerking persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft informatie die
redelijkerwijs herleidbaar is naar een natuurlijk individu. De persoonsgegevens die wij mogelijkerwijs kunnen verwerken zijn:

a) Uw naam;
b) Uw contactgegevens, waaronder uw postadres, e-mailadres en telefoonnummer;
c) Een kopie van uw identiteitsbewijs;
d) Uw bankrekeningnummer;
e) Overige informatie die u als client van LVH Advocaten heeft verstrekt;
f) Bijzondere persoonsgegevens die u als client van LVH Advocaten heeft verstrekt;
g) Uw persoonsgegevens in verband met een sollicitatie, waaronder uw curriculum vitae;
h) Uw persoonsgegevens die worden verzameld via functionele en analytische cookies op de website van LVH Advocaten,
waaronder het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek,
het type gebruikte hardware en software en uw zoekgeschiedenis.

Uw persoonsgegevens verkrijgen wij indien gebruik maakt van onze dienstverlening of indien u met ons een andere zakelijke relatie
aangaat. Indien u de voor onze (juridische) dienstverlening benodigde persoonsgegevens, niet aan ons verstrekt, kan de consequentie
daarvan zijn dat wij onze contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen.

Doeleinden

Afhankelijk van het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt, zullen de persoonsgegevens worden verwerkt voor een van de
volgende doeleinden:

a) Uw persoonsgegevens worden verwerkt indien en voor zover dit nodig is voor in het kader van de (juridische)
dienstverlening van LVH Advocaten;
b) Uw persoonsgegevens worden verwerkt om arbeidsrelaties aan te gaan, hieronder valt eveneens het uitvoeren van een
screening, om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst en bijbehorende arbeidsvoorwaarden;
c) Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, zoals
nieuwsupdates, uitnodigingen voor onze evenementen en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn.
In het kader van de zakelijke relatie met cliënten of indien u zich hiervoor inschrijft, gebruiken wij uw persoonsgegevens
om u nieuwsbrieven of uitnodigingen te sturen, respectievelijk om u te registreren als deelnemer aan een evenement of
seminar. Dit gebeurt alleen in het kader van de uitvoering van de opdracht/overeenkomst of indien u daarin heeft
toegestemd;
d) Indien u ten behoeve van de bedrijfsvoering van LVH Advocaten diensten verricht of anderszins diensten levert aan LVH
Advocaten, worden uw persoonsgegevens verwerkt indien en voor zover dat nodig is voor de instandhouding van de
zakelijke relatie en voor de uitvoeringen van de diensten;
e) Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt wegens analytische en functionele doeleinden, zie hiervoor het onderdeel
‘cookies’.

Verwerkingsgrondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

a) toestemming;
b) uitvoering van een overeenkomst;
c) wettelijke verplichting;
d) vervulling van een taak van algemeen belang;
e) een gerechtvaardigd belang van LVH Advocaten of een derde.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, maximaal 5 jaar (zoals vereist op grond van art. 7:412 BW), tenzij
wettelijk een langere bewaartermijn geldt of LVH Advocaten hierbij een legitiem belang heeft. Daarna worden ze verwijderd.

Indien u vrijblijvend contact heeft gehad met LVH Advocaten, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat duidelijk is dat
geen opdrachtrelatie tot stand zal komen.

Tenslotte biedt de website van LVH Advocaten de mogelijkheid om online te solliciteren waartoe eveneens de persoonsgegevens van
de sollicitant worden verwerkt. Deze persoonsgegevens worden verwijderd nadat het sollicitatieproces zonder resultaat is doorlopen.

Verstrekking aan derden

In beginsel zal LVH Advocaten uw persoonsgegevens niet verstrekken aan een derde partij. Echter, in het kader van de
dienstverlening kan LVH Advocaten persoonsgegevens met derden delen. De persoonsgegevens worden enkel gedeeld indien dit
voor de dienstverlening noodzakelijk is. Dit kan omvatten:

a) Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan gerechten, bestuursorganen, overheidsinstanties, wederpartijen en
deskundigen ten behoeve van het verlenen van juridische bijstand;
b) Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan externe dienstverleners, zoals IT providers/automatiseerders, marketingen/of communicatieadviseurs, beheerders voor opslag van documenten of andere leveranciers voor bepaalde
ondersteunende diensten;
c) Indien noodzakelijk voor het uitvoeren van haar opdrachten kan LVH Advocaten persoonsgegevens met derden delen.

LVH Advocaten zal uw persoonsgegevens alleen bekendmaken / overdragen aan de bovengenoemde derden voor de
doeleinden en op de wettelijke basis die in deze privacyverklaring worden vermeld. Voor zover een derde partij uw persoonsgegevens
als verwerker van LVH Advocaten verwerkt, eist LVH Advocaten dat alle derden zich in dezelfde mate houden aan de wettelijke
bepalingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, door middel van het sluiten van een verwerkersovereenkomst. In
alle andere gevallen zijn derden zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG en / of andere toepasselijke wetgeving en LVH
Advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

LVH Advocaten kan – indien nodig – uw persoonsgegevens onder omstandigheden overdragen aan ontvangers buiten de Europese
Economische Ruimte (EER), in welk geval LVH Advocaten ervoor zal zorgen dat de gegevensoverdracht voldoet aan de toepasselijke
wetgeving.

Cookies of gelijksoortige technologieën

Op onze website kan gebruik worden gemaakt van cookies of gelijksoortige technologieën. Dit zijn kleine bestanden die bij een
bezoek aan een website op de computer van een gebruiker worden geplaatst. LVH Advocaten plaatst cookies die noodzakelijk zijn
om de communicatie over het internet uit te voeren, of om een gevraagde dienst te leveren. De meeste cookies zullen enkel
geanonimiseerde gegevens verzamelen. De gegevens worden verwerkt met als doel (het gebruik van) de website te analyseren en te
verbeteren.

LVH Advocaten past bovendien Google Analytics toe, een service die wordt aangeboden door Google. Hiermee kan het bezoek
aan de website worden geanalyseerd. Met de daaruit verworven inzichten kunnen de website en dienstverlening worden
verbeterd. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen.

LVH Advocaten plaatst video’s op haar website middels Youtube.com en Vimeo.com. Indien u een video bekijkt op onze website
kan eveneens door deze platforms gebruikt worden gemaakt van cookies of gelijksoortige technologieën.
Cookies hebben een bewaartermijn die varieert tussen de sessieduur en 2 jaar. Gegevens die worden geregistreerd zijn o.a. uw IP
adres, het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, het type gebruikte
hardware en software en uw zoekgeschiedenis.

De verkregen gegevens worden tevens geanalyseerd door marketingbedrijf Ha! Marketing B.V. Dit bedrijf analyseert de gegevens met
als doel de belangstelling van websitebezoekers te duiden, zodat de informatieverstrekking op de website kan worden afgestemd op
de juridische thema’s die voor de bezoekers het meest relevant zijn.

U kunt analytische cookies op ieder moment verwijderen. Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de
cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw om toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

a) Recht om toestemming in te trekken: U kunt uw gegeven toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens op ieder
moment intrekken. Hiertoe kunt u een bericht zenden aan LVH Advocaten, ter attentie van de werkgroep
Gegevensbescherming & Privacy, Wilhelminakade 955, 3072 AP, Rotterdam, avg@lvh-advocaten.nl
b) Recht op bezwaar: U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct
marketing doeleinden door een verzoek tot beëindiging te richten aan LVH Advocaten, ter attentie van de werkgroep
Gegevensbescherming & Privacy, Wilhelminakade 955, 3072 AP, Rotterdam, avg@lvh-advocaten.nl
c) Recht op inzage en overige rechten: U heeft het recht LVH Advocaten te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens,
afscherming van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, correctie van uw
persoonsgegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens en overdracht van uw persoonsgegevens in een direct
downloadbaar en machineleesbaar format. Een dergelijk verzoek kan worden gericht aan LVH Advocaten, ter attentie van
de werkgroep Gegevensbescherming & Privacy, Wilhelminakade 955, 3072 AP, Rotterdam, avg@lvh-advocaten.nl
d) Recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: U heeft het recht om een klacht in te dienen in geval van
een inbreuk op uw rechten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

LVH Advocaten draagt zorg voor adequate beveiliging van uw persoonsgegevens door passende technische en organisatorische
waarborgen. Indien u meer informatie wenst te verkrijgen over de veiligheidsmaatregelen van LVH Advocaten, neem dan contact op
met de werkgroep Gegevensbescherming & Privacy, avg@lvh-advocaten.nl.

Klachtenprocedure
Indien u verdere vragen heeft inzake het gegevensbeschermingsbeleid van LVH Advocaten of indien u klachten heeft over dit beleid,
neem dan contact op met de werkgroep Gegevensbescherming & Privacy, avg@lvh-advocaten.nl.

Mei 2022