< terug naar overzicht

Door inwerkingtreding van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen op 1 januari 2015, is veel veranderd in het pensioenwezen. Zo wordt het pensioengevend inkomen bijvoorbeeld gemaximeerd op € 100.000,-.

Werknemers die het wegvallen van pensioen willen compenseren, kunnen zelf vrijwillig gaan sparen. Zulks kan geschieden in de zogeheten tweede pijler bij een pensioenfonds (netto pensioen) of in de derde pijler bij bijvoorbeeld een bank (netto lijfrente). Het laatste product is geïntroduceerd om degenen die boven voornoemde inkomensgrens zitten te compenseren.

De keuze voor netto pensioen of netto lijfrente heeft gevolgen voor de omvang van het bij echtscheiding te verevenen (verdelen) ouderdomspensioen. De netto lijfrente valt namelijk niet onder de te verevenen pensioenen op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, terwijl het netto pensioen in beginsel wel wordt verevend.

Grootverdieners kunnen er zodoende op aansturen dat een deel van hun pensioen niet verevend wordt bij echtscheiding, zonder dat hun echtgenoot of echtgenote hier invloed op heeft.

Informatie

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws