< terug naar overzicht

Bij een ziekmelding van een werknemer, dient een werkgever alert te zijn. Heeft de werknemer ondersteuning nodig? Betreft het kortdurend of langdurig verzuim? En hoe wordt omgegaan met eventuele re-integratie? Wellicht buiten het eigen bedrijf? Dit soort vragen en meer kunnen worden vastgelegd in een ziekteverzuimbeleid. Een adequaat beleid op dit gebied kent enkel voordelen, waaronder duidelijkheid onder het personeel, een laag ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid die bijdraagt aan de bedrijfscontinuïteit.

In dit artikel bespreken wij de belangrijkste onderdelen van een ziekteverzuimbeleid en hoe u dit beleid kunt implementeren in uw organisatie.

Ziekteverzuimbeleid verplicht

Iedere organisatie dient een beleid op te stellen in het kader van ziekteverzuim. Deze verplichting is impliciet opgenomen in artikel 2.9 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. U dient het beleid af te stemmen op uw organisatie.

Het ziekteverzuimbeleid omschrijft hoe een werkgever moet omgaan met een zieke werknemer. Daarnaast omschrijft het beleid procedures die de zieke werknemer en (eventueel) functionarissen moeten volgen. Ook kan het beleid taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastleggen. Een goed ziekteverzuimbeleid is gericht op het voorkomen van (langdurige) ziekte, het bevorderen van een spoedig herstel en op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, meestal binnen het eigen bedrijf, maar soms ook daarbuiten.

Onderdelen ziekteverzuimbeleid

Ten eerste neemt u in het beleid een protocol op omtrent ziekmeldingen, controle en begeleiding. Maar ook regels omtrent re-integratie. De werknemer heeft hiermee direct duidelijkheid over het verloop van zijn ziekteverzuim op de werkvloer. De procedure vangt aan met een ziekmelding door de werknemer, in het algemeen bij zijn leidinggevende. Hier verstrekt de zieke werknemer informatie over de verwachte duur van zijn verzuim en zijn verblijfplaats. Vervolgens kunnen afspraken worden gemaakt over een bezoek aan de bedrijfsarts en ook kan worden overlegd over werkzaamheden die een werknemer ondanks zijn ziekte wel kan uitvoeren.

Met name re-integratie dient u in het beleid duidelijk vorm te geven. Denk hierbij aan het schetsen van het proces met de bedrijfsarts of andere derden, het opstellen van een plan van aanpak en vastleggen van evaluatiemomenten. Het is van groot belang dat u goed contact houdt met een werknemer. Bekijk in dat kader ook eens het stappenplan van het UWV.

Ten tweede kunt u in uw beleid een onderdeel opnemen ten aanzien van preventie. U omschrijft hier de risico’s die het werk met zich mee kunnen brengen en wat werkgever en werknemer dienen te doen om ziekteverzuim in het kader van deze risico’s te voorkomen. U kunt dit combineren met de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Ten derde kunt u in het ziekteverzuimbeleid een onderdeel opnemen over verzuimregistratie. U maakt hiermee inzichtelijk of uw ziekteverzuimbeleid effectief is.

Tot slot kunt u een onderdeel opnemen over begeleiding van zieke werknemers. Denk hierbij aan het inschakelen van een casemanager.

Beleid implementeren

Het ziekteverzuimbeleid is onderdeel van uw bedrijfsorganisatie en dient aldus te worden geïmplementeerd. U doet er verstandig aan om dit beleid onderdeel te maken van uw personeelshandboek of overige beleid. Dit beleid maakt u vervolgens onderdeel van arbeidsovereenkomsten en/of opdrachtovereenkomsten. Indien nodig dient u hiervoor de betreffende overeenkomst te wijzigen of aan te vullen.

Heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen van een ziekteverzuimbeleid of het implementeren hiervan? Neem contact op met Lisa Kloot.