< terug naar overzicht

De termijn waarbinnen de jaarrekening moet zijn gepubliceerd, is per 1 januari 2016 opnieuw verkort. Deze keer geldt de wijziging voor alle vennootschappen voor de jaarrekeningen vanaf boekjaar 2016. Hoe zat het ook alweer en wat is er per 1 januari 2016 veranderd?

Op 5 april 2013 berichtten wij dat met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht op 1 oktober 2012 de termijn is verkort waarbinnen B.V.’s hun jaarrekening moeten publiceren in het geval alle aandeelhouders tevens bestuurder of commissaris zijn.

De termijn waarbinnen de jaarrekening moet zijn gepubliceerd, is per 1 januari 2016 opnieuw verkort. Deze keer geldt de wijziging voor alle vennootschappen voor de jaarrekeningen vanaf boekjaar 2016. Hoe zat het ook alweer en wat is er per 1 januari 2016 veranderd?

De jaarrekening dient te worden opgemaakt, vastgesteld en te worden gepubliceerd.

Voor alle boekjaren voor 2016 geldt de situatie zoals deze gold voor 1 januari 2016. Deze situatie is als volgt. De jaarrekening van een B.V. of N.V. moet worden opgemaakt binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar. De algemene vergadering van aandeelhouders kan het bestuur maximaal 6 maanden uitstel verlenen in het geval van bijzondere omstandigheden. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft vanaf het moment dat de jaarrekening is opgemaakt 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. Na de vaststelling dient de jaarrekening vervolgens binnen 8 dagen te worden gepubliceerd (let wel: indien de algemene vergadering van aandeelhouders het bestuur het maximale uitstel van 6 maanden heeft gegeven, moet de jaarrekening uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar zijn gepubliceerd). Voor alle boekjaren voor 2016 geldt dus dat uiterlijk 13 maanden na het einde van het boekjaar de jaarrekening moet zijn gepubliceerd.

Zoals wij op 5 april 2013 berichtten, geldt per 1 oktober 2012 voor de B.V. dat de ondertekening van de opgestelde jaarrekening door de bestuurders tevens geldt als vaststelling van de jaarrekening, in het geval alle aandeelhouders tevens bestuurder of commissaris zijn. Dat betekent dat de 2 maanden waarbinnen de jaarrekening diende te worden vastgesteld, per 1 oktober 2012 is vervallen. De uiterste termijn om de jaarrekening te publiceren werd dus 11 maanden + 8 dagen.

Vanaf 1 januari 2016 is de uitsteltermijn voor het opmaken van de jaarrekening van een B.V. of een N.V. met één maand verkort. Waar de algemene vergadering het bestuur eerst 6 maanden uitstel kon verlenen, is dat nu 5 maanden. Voor de jaarrekeningen vanaf boekjaar 2016 geldt dus dat uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening dient te zijn gepubliceerd.

Voor B.V.’s waarvan alle aandeelhouders tevens bestuurder of commissaris zijn, heeft deze verkorting van de uitsteltermijn tot gevolg dat de uiterste termijn om de jaarrekening vanaf boekjaar 2016 te publiceren is gewijzigd in 10 maanden + 8 dagen.

Let u erop de jaarrekening tijdig te deponeren, nu overschrijding van de termijn een economisch delict is en bestuurdersaansprakelijkheid tot gevolg kan hebben.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010-209 2777 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.