< terug naar overzicht

Minister Asscher kondigt maatregelen aan die betrekking hebben op de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

Gedurende een periode van 2 jaar van ziekte is een werkgever gehouden het loon van de werknemer door te betalen. Minister Asscher heeft in een kamerbrief d.d. 21 april 2016 een aantal maatregelen aangekondigd met als doel een aantal knelpunten die werkgevers ervaren bij de loondoorbetalingsverplichting te verlichten. Twee van die maatregelen worden hieronder besproken.

Maatregel 1:  re-integratie tweede spoor keuze van werkgever en werknemer

Indien een werkgever gedurende de eerste twee jaar ziekte onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, zal het UWV een loonsanctie opleggen. Dit houdt in dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever wordt verlengd voor de duur van 1 jaar. Indien een werkgever niet of te laat re-integratie bij een andere werkgever, het zogenaamde ‘tweede spoor’, heeft ingezet, kan dit reden zijn voor een dergelijke loonsanctie. In de praktijk wordt re-integratie tweede spoor veelal enkel ingezet om een loonsanctie te voorkomen. De aangekondigde maatregel houdt in dat het al dan niet inzetten van een re-integratie tweede spoor en het moment daarvan, een keuze wordt van de werkgever en de werknemer, gebaseerd op het advies van de bedrijfsarts. Dit wordt vervolgens in het plan van aanpak opgenomen. Het UWV toetst enkel of de re-integratie conform plan van aanpak is verlopen. Het niet, te laat of te vroeg inzetten van re-integratie tweede spoor zal niet meer leiden tot het opleggen van een loonsanctie.

Maatregel 2: Vervroegde IVA-uitkering

Na twee jaar ziekte kan een werknemer een WIA-uitkering aanvragen. In geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid heeft een werknemer recht op een WGA-uitkering. Indien een werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, dan komt deze werknemer in aanmerking voor een IVA-uitkering. Indien gedurende het dienstverband reeds duidelijk is dat een werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, dan kan de werknemer een vervroegde IVA-uitkering aan vragen. Een dergelijke vervroegde IVA-uitkering kan na 3 weken ziekte en gaat op zijn vroegst 13 weken na de eerste ziektedag in.

Werkgevers hebben niet de mogelijkheid om een dergelijke vervroegde aanvraag te doen en zijn derhalve afhankelijk van de werknemer. De aangekondigde maatregel houdt in dat ook de werkgever in bepaalde omstandigheden de vervroegde IVA-uitkering kan aanvragen.

De aangekondigde maatregelen worden momenteel onderzocht op de juridische haalbaarheid en de consequenties ervan. De verwachting is dat rond de zomer een wetsvoorstel zal worden ingediend. Het daadwerkelijk doorvoeren van deze maatregelen zou een goede eerste stap zijn naar een verlichting van de lasten van werkgevers bij ziekte van een werknemer.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor 010 – 209 27 77 of via e-mail info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws