< terug naar overzicht

Op de laatste dag van 2015 is één van Nederlands grootste warenhuizen in staat van faillissement verklaard. Het faillissement van V&D had voor verschillende partijen nadelige gevolgen. Zo ook voor Senz, een leverancier van stormparaplu’s. Senz had paraplu’s aan V&D geleverd waarvan een groot gedeelte onbetaald was gebleven.

Recht van reclame: juridisch middel in geval van wanbetaling

Betaling is geen wettelijk vereiste voor de overdracht van een goed. Een koper wordt eigenaar van een product, indien dit op grond van een koopovereenkomst wordt geleverd door een daartoe bevoegde verkoper. Door de levering was V&D dus eigenaar geworden van de Senz paraplu’s.

Wanbetaling

Wat kan een verkoper doen in geval van wanbetaling?

De wet biedt aan verkopers de mogelijkheid niet-betaalde producten middels een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring terug te vorderen. Verkopers beschikken over een zogenoemd recht van reclame. Dit recht kan worden uitgeoefend indien de koper zijn betalingsverplichting niet nakomt en in verzuim verkeert. Een verkoper kan onder meer van rechtswege in verzuim komen te verkeren als een overeengekomen betalingstermijn verstrijkt of de koper aan de verkoper mededeelt niet tot betaling te zullen overgaan. De inroeping van het reclamerecht heeft tot gevolg dat de koopovereenkomst tussen de koper en verkoper wordt ontbonden. Na het uitoefenen van het recht van reclame werd Senz weer eigenaar van de paraplu’s en kon zij afgifte daarvan vorderen. Overigens doet een faillissement aan de uitoefening van een recht van reclame niet af.

Recht van reclame

Het recht van reclame kan niet worden ingeroepen indien de koper de producten reeds aan een nietsvermoedende derde heeft doorverkocht. Het is daarom raadzaam niet al te lange betalingstermijnen met een koper overeen te komen en deze termijnen te bewaken. Daarnaast is het verstandig ieder afzonderlijk goed van een kenmerk te voorzien, zodat het kan worden geïdentificeerd in geval van terugroeping.

Resultaat in kort geding

In het geval van Senz weigerden de curatoren van V&D de stormparaplu’s aan Senz af te geven. Zij stelden zich op het standpunt dat geen onderscheid kon worden gemaakt tussen betaalde en niet-betaalde paraplu’s. In kort geding stelde de voorzieningenrechter Senz in het gelijk. Uiteindelijk moest V&D de paraplu’s aan Senz afgeven. Kortom, na regen komt zonneschijn.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010-209 2777 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.