< terug naar overzicht

De overheid verwacht dat als gevolg van covid-19 een aanzienlijk aantal ondernemers op korte termijn hun bedrijf wil beëindigen met gebruikmaking van de turboliquidatie. De overheid vreest voor misbruik en heeft een voorstel opgesteld om de positie van schuldeisers te beschermen en de transparantie op deze regeling te vergroten. Dit voorstel is ter consultatie voorgelegd.

Ontbinding rechtspersoon

Rechtspersonen kunnen worden ontbonden. Ontbinding treedt bijvoorbeeld in na opheffing van een faillissement of kan, onder voorwaarden, bij beschikking van de Kamer van Koophandel geschieden. Het komt ook veelvuldig voor dat een rechtspersoon op eigen initiatief een besluit neemt tot ontbinding. Na het besluit tot ontbinding door bijvoorbeeld het bestuur (bij een stichting) of aandeelhouders (bij een besloten vennootschap) blijft de rechtspersoon voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen noodzakelijk is. Deze vereffening wordt uitgevoerd door een vereffenaar. De rechtspersoon houdt op te bestaan als de vereffenaar klaar is en alle baten zijn verdeeld. Als er geen baten zijn, is er ook geen vermogen om te vereffenen en is er geen rol voor een vereffenaar. In dat geval valt het tijdstip van ontbinding samen met het besluit tot beëindiging van de rechtspersoon. Dit noemt men ook wel de turboliquidatie. Van het ene moment op het andere houdt de rechtspersoon op te bestaan, zonder dat schuldeisers hierover worden geïnformeerd. Vanwege het gebrek aan toezicht op een dergelijke ontbinding, ligt misbruik op de loer.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Met het wetsontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie beoogt de minister de positie van schuldeisers te beschermen. Volgens de nieuwe regels moet het bestuur bij een ontbinding zonder baten binnen 10 werkdagen een balans en een staat van baten en lasten bij het handelsregister deponeren. Daarbij moet een schriftelijk opgave van de redenen van het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding en het onbetaald laten van schuldeisers worden gevoegd. Als voorafgaand aan de ontbinding schuldeisers zijn voldaan, moet ook een slotuitdelingslijst worden gedeponeerd. Voorts moeten de laatste jaarrekeningen worden gedeponeerd en tot slot moeten de schuldeisers onverwijld nadat deze gegevens zijn gedeponeerd worden geïnformeerd. Op dit moment gelden al deze vereisten niet.

De gedachte is dat schuldeisers als gevolg van de nieuwe regels beter kunnen beoordelen of voorafgaand aan het besluit tot ontbinding vermogen aan de rechtspersoon is onttrokken.

Sancties op liquidatie in strijd met de nieuwe wet

De (tijdelijke) wet geeft niet alleen extra regels, er zijn ook sancties. Op verzoek van het openbaar ministerie kan de rechtbank bij een ontbinding zonder baten in de volgende gevallen een bestuursverbod opleggen:

  • als het bestuur de eerder genoemde documenten niet heeft gedeponeerd;
  • als het bestuur schuldeisers heeft benadeeld;
  • als het bestuur in de 2 voorafgaande jaren tenminste tweemaal eerder betrokken is geweest bij een ontbinding zonder baten.

Op zoek naar een ondernemingsrecht advocaat?

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie daadwerkelijk wordt ingediend en van kracht wordt. Wilt u meer weten over de ontbinding van een vennootschap of turboliquidatie? Neem gerust contact op met  Rob Steenhoek van LVH Advocaten. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en helpt u graag verder.