Verandering box 3-heffing over inkomen uit sparen en beleggen

Wijziging box 3-heffing per 2022

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat mogelijk gevolgen kan hebben voor u als belastingplichtige. In dit arrest beslist de Hoge Raad namelijk dat de box 3-heffing over het inkomen uit sparen en beleggen in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In dit artikel wordt ingegaan op het arrest en de gevolgen die het arrest voor u kan hebben. 

Hoe werkt de box 3-heffing?

Sinds 2017 kent box 3 een forfaitair stelsel. Met dit stelsel beoogt de wetgever aan te sluiten bij de rendementen die door belastingbetalers gemiddeld zijn behaald in de voorgaande jaren. Met het forfait wordt een gemiddelde genomen dat voor alle belastingplichtigen geldt. Er wordt verondersteld dat een deel van het vermogen uit beleggingen en een deel van het vermogen uit spaargeld bestaat. Het deel dat verondersteld wordt uit beleggingen te bestaan, wordt geacht een hoger rendement op te leveren dan het deel dat uit spaargeld bestaat. Omdat de balans tussen spaargeld en beleggingen in de werkelijkheid kan verschillen van het genomen gemiddelde, kan het berekende in de werkelijkheid verschillen van het werkelijk behaalde rendement.  

Forfaitair stelsel in strijd met Europees recht op eigendom en het verbod op discriminatie 

In dit arrest beslist de Hoge Raad dat het forfaitaire stelsel van box 3 in strijd is met het Europese recht op eigendom en het verbod op discriminatie. Volgens de Hoge Raad is er geen redelijke verhouding tussen de belangen die de wetgever wilde dienen met het stelsel en de ongelijkheid die werd veroorzaakt door het stelsel.  

Verschil werkelijk rendement en belast rendement forfaitaire stelsel 

In deze zaak ging het om belanghebbende en zijn echtgenote met een vermogen van ongeveer 1 miljoen euro. Dit vermogen bestond voor 80 procent uit spaartegoeden. Het forfaitaire stelsel zorgt ervoor dat belanghebbenden belast worden over een hoger rendement dan hetgeen werkelijk behaald is. De Hoge Raad beslist hier dat dit dus niet toegestaan is. Om deze reden wordt bij belanghebbende het werkelijk rendement in de heffing betrokken. 

Wat betekent de wijziging box 3-heffing voor u als belastingplichtige? 

Indien uw werkelijk behaalde rendement lager is dan het forfaitaire rendement, kan het arrest gevolgen hebben voor u als belastingplichtige. U kunt bezwaar maken tegen de aanslag inkomstenbelasting. Dit kunt u doen als u de definitieve aanslag ontvangen heeft. Let op: vanaf de datum van de definitieve aanslag heeft u 6 weken om bezwaar te maken. Uw bezwaar kan worden aangewezen als massaal bezwaar. Als dit het geval is over 2017 en 2018, kunt u zich beroepen op het arrest van de Hoge Raad. De belasting in box 3 kan dan herrekend worden op basis van het werkelijke rendement. Dit kan ervoor zorgen dat u minder belasting betaalt. 

Tot wanneer is een actie tegen aanslag inkomstenbelasting mogelijk?

Als de termijn voor bezwaar verlopen is, zou u kunnen verzoeken om een ambtshalve vermindering van de aanslag. De minister heeft wel voorwaarden gesteld aan de mogelijkheid om een ambtshalve vermindering toe te kennen. Zo is bijvoorbeeld een ambtshalve vermindering niet meer mogelijk als er 5 jaren zijn verlopen na het einde van het kalenderjaar waarop de betreffende aanslag betrekking heeft.  

Bezwaar box 3-heffing voor 2020 en 2021 

Ook voor de aangifte 2020 en 2021 is het zaak om (als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement) aan te melden voor het massabezwaar. De belastingdienst moet nog besluiten wat het zal doen met de uitspraak. De uitspraak heeft in beginsel alleen gevolgen voor belastingplichtigen die meedoen in het massabezwaar, vandaar dat het nodig is om u aan te melden voor het massabezwaar. 

Belastingdienst legt voorlopig geen aanslagen op 

Op 24 januari 2022 is het bericht gekomen dat de belastingdienst voorlopig geen aanslagen box 3 oplegt, omdat het tijd nodig heeft om het stelsel aan te passen in overeenstemming met het arrest. Daarnaast wordt uitgewerkt op welke wijze tot herstel wordt gekomen voor de eerder opgelegde aanslagen. In zijn brief geeft de Staatssecretaris van Financiën aan dat de uitkomst van de massabezwaren over 2019 en 2020 waarschijnlijk dezelfde uitkomst zullen hebben als het bezwaar over 2017 en 2018. Voor u als belastingplichtige betekent dit dat u zich voorlopig geen zorgen hoeft te maken over nieuw op te leggen aanslagen met betrekking tot box 3. Eerder opgelegde voorlopige aanslagen over 2022 zullen bij de definitieve aanslag gewijzigd worden.  

Op zoek naar advocaat belastingrecht in Rotterdam

Wilt u meer weten over de stappen die u kunt ondernemen tegen de aanslag in box 3 en wat de uitspraak van de Hoge Raad zal betekenen voor de forfaitaire box 3-heffing? Neem dan contact op met onze belastingrecht advocaat David Harreman. 

Categories: berichten, nieuwsTags: