Verzoek sanering en Corona: de ontvanger denkt mee

Verzoeken om sanering belastingschuld

De belastingdienst zal verzoeken om sanering van belastingschulden, tot nader order, met een soepele houding benaderen. Het gaat dan met name om verzoeken van ondernemers die een in de kern gezonde  onderneming hebben en die door de coronacrisis zijn getroffen. Voor deze ondernemers kan blijken dat het ruimhartige corona-uitstelregeling beleid geen soelaas biedt. Maar ook andere ondernemers komen voor de soepelere benadering in aanmerking. De soepele benadering geldt voor alle belastingschulden.

Wat houdt de soepele benadering in?

Belangrijke voorwaarde voor de sanering van belastingschulden is dat er sprake moet zijn van een levensvatbare onderneming. Of daarvan sprake is, zal moeten worden beoordeeld door een daartoe geschikt bevonden externe partij. Deze partij moet de bank, een accountant of een herstructureringsdeskundige zijn. De beoordeling omvat een prognose over de capaciteit om de kosten voor de bedrijfsvoering, (her)financiering en ondernemingsbeloning te kunnen voldoen. Daarnaast dient uit de prognose te blijken dat de kosten die tijdens de sanering ontstaan ook kunnen worden betaald. In sommige gevallen kan de ontvanger op eigen initiatief de levensvatbaarheid onderzoeken.

Ondernemer kan de belastingschuld niet betalen

Naast het feit dat een levensvatbare onderneming aanwezig moet zijn, moet ook blijken dat de ondernemer niet of niet volledig in staat is de belastingschulden te betalen. Zelfs niet met behulp van de ruime uitstelregeling in verband met de coronacrisis. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de belastingschuld waarvoor de sanering wordt aangevraagd niet mag zijn ontstaan door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de ondernemer.

Wat is een saneringsvoorstel?

Er is sprake van een saneringsvoorstel. Dit houdt in dat ook concurrente schuldeisers moeten instemmen met het saneren van de schulden aan die schuldeisers. Pas als aan die voorwaarde is voldaan en het aanbod aan de ontvanger is en substantieel en minimaal het dubbele percentage dat aan de concurrente schuldeisers wordt aangeboden, kan worden gesproken over sanering van de schulden.

Hoe kan de sanering worden aangevraagd?

Een verzoek tot sanering van de belastingschulden kan bij de belastingdienst worden aangevraagd via een voorgeschreven formulier. Een verzoek wordt pas in behandeling genomen als het verzoek ook daadwerkelijk compleet is. Indien een niet compleet verzoek wordt ingediend, geeft de ontvanger de verzoeker 90 dagen de tijd het verzoek aan te vullen of te herstellen.

Wat houdt een verzoek tot sanering in?

Een compleet verzoek tot sanering omvat, naast het voorgeschreven formulier, een positieve externe beoordeling van de levensvatbaarheid, een akkoord van alle crediteuren, een gemotiveerde verklaring van de ondernemer over de oorzaak van de financiële problemen en een liquiditeitsprognose voor de komende 24 maanden. In het geval dat de ondernemer ook is opgenomen in de uitstelregeling COVID-19 en de daarbij behorende betalingsregeling dient uit de prognose te blijken dat deze betalingsregeling ook zal leiden tot het volledig betalen van de belastingschulden.

Wanneer wordt een verzoek tot sanering toegewezen?

Een volledig verzoek zal door de ontvanger worden beoordeeld, waarbij de ontvanger ook de levensvatbaarheid van de onderneming kan onderzoeken. Wordt aan alle voorwaarden voldaan dan zal de ontvanger het verzoek toewijzen. De ontvanger zal het verzoek afwijzen als sprake is van kwader trouw van de belastingplichtige. Daarnaast zal de ontvanger het verzoek afwijzen als gedurende de aanvraag niet wordt voldaan aan nieuwe opgekomen verplichtingen, de vereiste aangiften niet zijn gedaan, er sprake is van meerdere belastingschuldigen, de belastingschuldige in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert en/of op de belastingplichtige de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is.

Naast een verzoek om sanering bij een onderneming die wordt voortgezet, kan de ontvanger ook een verzoek tot sanering in behandeling nemen als de wens aanwezig is om de onderneming te beëindigen.

Toewijzen van het verzoek tot sanering

 Als het verzoek aan de voorwaarden voldoet en de ontvanger gaat akkoord met het verzoek, dan zal de ontvanger de sanering toewijzen door middel van een beschikking. Deze beschikking omvat onder meer de voorwaarde dat het saneringsbedrag ineens moet worden voldaan. Daarnaast bestaat, in specifieke gevallen, de mogelijkheid om te verzoeken om een betalingsregeling waarbinnen de het akkoordbedrag in 12 gelijke maandelijkse termijnen wordt betaald.

Wanneer kan de beschikking worden ingetrokken?

De beschikking tot kwijtschelding is een voorwaardelijke beschikking en kan worden ingetrokken als blijkt dat de ondernemer onjuiste informatie heeft verstrekt waarvan hij wist of had moeten weten dat de informatie onjuist was, de ondernemer failliet wordt verklaard, in een situatie komt van surseance van betaling, wordt toegelaten tot de WSNP. Daarnaast kan ook op basis van andere gedragingen van de belastingschuldige de beschikking worden ingetrokken. Gedacht moet worden aan het niet voldoen aan de fiscale verplichtingen en het niet nakomen van de betalingsregeling voor het akkoordbedrag.

De ontvanger kan de ondernemer overigens wel de mogelijkheid geven de gebreken, binnen een bepaalde periode te herstellen.

Uiteindelijk is er een mooie regeling tot stand gebracht waarbij de ontvanger het motto heeft: bij twijfel toekennen. Hoewel bij twijfel toch inhalen niet altijd het meest verstandig is, kan het op sommige momenten toch echt nodig zijn om grotere problemen te proberen te voorkomen.

Advies nodig van een advocaat in Rotterdam?

Heeft u vragen over de invorderingsregels met betrekking tot de belastingschuld die ontstaan is door het corona-uitstel? Neem dan contact op met onze advocaten Rob Steenhoek en David Harreman.