< terug naar overzicht

Als de rechter heeft nagelaten om te beslissen over een onderdeel van de vordering of het verzoek dat aan hem is voorgelegd, kan deze op verzoek van een partij zijn vonnis, arrest of beschikking aanvullen. 

Verzoek tot aanvullen of verbeteren uitspraak bij dezelfde rechter

Dit staat met zoveel woorden in artikel 32 Rv. Ook kan de rechter op verzoek van een partij (of ambtshalve) in zijn vonnis, arrest of beschikking een kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent, verbeteren. Dit is geregeld in artikel 31 Rv. Wie aanvulling of verbetering van de uitspraak wil bewerkstelligen, moet dus een verzoek doen bij de rechter die de uitspraak, die aanvulling of verbetering behoeft, heeft gedaan.

Verzoek tot aanvulling van een arrest van het gerechtshof ook mogelijk in cassatie?

Kan een verzoek tot aanvulling van een arrest van het gerechtshof ook succesvol in cassatie worden gedaan? Het antwoord is nee, tenzij daarbij ook wordt geklaagd over andere beslissingen in de uitspraak. Als het enkel gaat om een klacht over het niet beslissen op een deel van de vordering / het verzoek of over een kennelijk fout, kan een partij daar alleen succesvol tegenop komen bij de rechter die de desbetreffende uitspraak heeft gewezen. Op grond van artikel 399 Rv staat beroep in cassatie namelijk niet open voor hem die zijn bezwaren kan doen herstellen door dezelfde rechter bij wie de zaak heeft gediend. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 21 december 2018 de eisende partij om die reden niet ontvankelijk-verklaard.

In de zaak die leidde tot deze uitspraak van de Hoge Raad had het gerechtshof beslist over een vordering en “het meer of anders gevorderde” afgewezen. Het is dan niet helemaal duidelijk of het gerechtshof niet op de vordering heeft beslist of heeft bedoeld om de vorderingen af te wijzen. In het eerste geval moet de weg van artikel 32 Rv worden bewandeld bij hetzelfde hof als die het arrest heeft gewezen. In het tweede geval kan met een motiveringsklacht in cassatie worden gegaan; het hof heeft zijn afwijzing dan immers niet voldoende gemotiveerd. In cassatie werd alleen erover geklaagd dat het gerechtshof op een deel van de vordering niet had beslist, maar is ook een motiveringsklacht aangevoerd tegen de afwijzing van het “meer of anders gevorderde”.

Eiser moet terug naar het gerechtshof

De Hoge Raad heeft in deze zaak echter geoordeeld dat deze motiveringsklacht niet telt als een klacht tegen een andere beslissing. De situatie dat toch in cassatie kan worden gegaan als er ook wordt geklaagd over andere beslissingen doet zich hier dus niet voor. De eisende partij kan nu alsnog naar het hof dat het arrest heeft gewezen om aanvulling te verzoeken.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010-209 2777 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws