< terug naar overzicht

Op 22 april 2016 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan op het gebied van de verhuiskostenvergoeding.

Hoge Raad beslist over verhuiskostenvergoeding

Op 22 april 2016 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan op het gebied van de verhuiskostenvergoeding.

Lange tijd was het niet duidelijk of het betalen van een verhuiskostenvergoeding aan de huurder bij renovatie van de woning een regeling van dwingend recht of van regelend recht was. Het verschil is dat bij dwingend recht de verhuurder en de huurder niet van de verhuiskostenregeling kunnen afzien. Bij regelend recht staat het de verhuurder vrij om andere afspraken te maken met de huurder.

In antwoord op prejudiciële vragen van het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de Hoge Raad beslist dat de verhuiskostenvergoeding dwingend rechtelijk van aard is. Dit betekent dat bij renovatie van de huurwoning, waarbij het nodig is dat de huurder de woning (tijdelijk) verlaat, de verhuurder verplicht is een verhuiskostenvergoeding te betalen. De verhuiskostenvergoeding draagt bij aan de kosten van de verhuizing en de inrichting. De Hoge Raad heeft ook beslist dat het geen verschil maakt of de renovatie op initiatief van de huurder of de verhuurder plaatsvindt.

Uitspraak van toepassing voor alle verhuurders

Waar de regeling inzake de verhuiskostenvergoeding voorheen alleen van toepassing was op woningcorporaties, is de regeling met ingang van de Wet van 4 februari 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van toepassing op alle verhuurders. De verhuiskostenvergoeding bij renovatie is thans geregeld in de leden 5, 6 en 7 van artikel 7:220 BW.

Minimale verhuiskostenvergoeding per 1 maart 2016

Bij een zelfstandige woning geldt een minimale verhuiskostenvergoeding van € 5.892,-. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties past het minimumbedrag jaarlijks aan. Indien de gemeente bijdraagt aan de verhuiskosten mag de verhuurder deze bijdrage van de vergoeding aftrekken. De kosten kunnen hoger uitvallen indien aan de huurder, naast de verhuiskostenvergoeding, ook schadevergoeding betaald moet worden.

Het is dus verstandig bij renovatieplannen rekening te houden met de verplichte verhuiskostenvergoeding.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010-209 2777 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.