< terug naar overzicht

In onze praktijk wordt regelmatig geprocedeerd over de schending van contracten, waarbij schadevergoeding wordt gevorderd.

Procederen over schending van contracten; het aantonen van schade

Voordat zo’n vordering tot schadevergoeding kan worden toegewezen, zal moeten worden aangetoond dat schade is geleden en hoe hoog die schade is. In de praktijk blijkt dat laatste soms een lastige opgave. Het is niet altijd even eenvoudig om je schade, bijvoorbeeld reputatieschade, aan te tonen. In dat geval kan het lonen om in een contract een boetebeding op te nemen.

Voordelen van een boetebeding in een overeenkomst

Indien in een contract een boetebeding is opgenomen bij schending van de bepalingen uit de overeenkomst, hoeft enkel een beroep te worden gedaan op het boetebeding en kan het debat over schade in beginsel achterwege blijven. De partij die het contract heeft geschonden, verbeurt dan de boete, met dien verstande dat de rechter de bevoegdheid heeft zo’n boete te matigen.

Boetebeding op alle relevante bedingen van een overeenkomst

In een zaak die wij thans behandelen in hoger beroep, deed zich dit probleem ook voor. In eerste aanleg was door de rechter geoordeeld dat de wederpartij tekort was geschoten in de nakoming van verschillende bedingen uit de overeenkomst. De aansprakelijkheid van de wederpartij stond hiermee vast. In het contract was weliswaar een boetebeding opgenomen, maar deze was gekoppeld aan slechts één beding. Met betrekking tot dat geschonden beding, heeft de rechtbank de vordering van het boetebedrag toegewezen. Van alle andere geschonden bedingen geldt dat de schade moest worden bewezen, nu hieraan geen boetebeding was gekoppeld. De rechtbank achtte deze schade niet voldoende bewezen.

Het is nu aan ons om in appèl het Gerechtshof ervan te overtuigen dat er wel degelijk schade is geleden. Veel eenvoudiger en efficiënter was het geweest als wij in dit geval een beroep hadden kunnen doen op een boetebeding met betrekking tot alle schendingen. Het loont dus om een boetebeding op te nemen voor afzonderlijke bedingen in een contract.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010-209 2777 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws