< terug naar overzicht

De compensatieregeling transitievergoeding is aangenomen en zal per 1 april 2020 van kracht zijn. Op grond van deze regeling worden werkgevers vanaf die datum gecompenseerd voor de transitievergoeding die betaald dient te worden bij het ontslag van langdurig zieke werknemers.

Verschuldigdheid transitievergoeding

De werkgever is een transitievergoeding verschuldigd bij het beëindigen of het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, die ten minste twee jaar heeft geduurd. De transitievergoeding heeft een tweeledig doel, namelijk het compenseren van het ontslag en een budget om de overgang (transitie) naar een nieuwe baan te vergemakkelijken.

Langdurig arbeidsongeschikt

De werknemer die wordt ontslagen wegens langdurig arbeidsongeschiktheid, heeft eveneens recht op voorgenoemde transitievergoeding. Dit brengt met zich mee dat een werkgever na het doorbetalen van ten minste twee jaar loon tijdens ziekte en de kosten van de re-integratie, ook nog eens een transitievergoeding dient te betalen. Aangezien dit onrechtvaardig wordt geacht, is er een wetsvoorstel  voor een compensatieregeling ingediend.

Deze compensatieregeling houdt in dat de langdurig zieke werknemer nog steeds recht heeft op de transitievergoeding, maar de werkgever aanspraak kan maken op compensatie door het UWV. De hoogte van deze compensatie is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Het UWV compenseert de werkgever in ieder geval alleen voor de hoogte van de transitievergoeding zoals deze was om het moment van het einde van de loondoorbetalingsplicht. Afwachten met betaling van de transitievergoeding, leidt dan ook tot kosten voor de werkgever.

Bedrijfseconomische omstandigheden

Verder krijgen de cao-partijen op grond van deze regeling de mogelijkheid om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De cao moet dan wel voorzien in een redelijke financiële vergoeding of een andere voorziening die de kans op nieuw werk vergroot.

Status wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer en is op
20 juli 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. De wet is daarmee aangenomen en zal op 1 april 2020 in werking treden. Vanaf die datum kan de  werkgever aanspraak maken op de compensatieregeling bij het UWV. Dit geldt met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die sinds 1 juli 2015 zijn betaald aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers .

Informatie

Indien u nadere informatie wenst naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u contact opnemen met Lisa Kloot.

Categories: berichten, nieuwsTags: