Dagvaarding ontvangen? Vijf aandachtspunten

Heeft u van de deurwaarder een dagvaarding ontvangen en vraagt u zich af waar u op moet letten bij het bestuderen van de dagvaarding?

In dit artikel geven wij vijf handvatten voor bestuderen van een dagvaarding.

Uit een dagvaarding kunt u namelijk veel afleiden, zoals tegen welke datum u moet reageren op de dagvaarding, wat er gebeurt als u niet reageert en of u zich al dan niet verplicht moet laten bijstaan door een advocaat.

1. Partijen in de dagvaarding

Een dagvaarding vermeldt allereerst namens welke (eisende) partij de deurwaarder de dagvaarding aan u heeft uitgereikt. Uit de dagvaarding kunt u dus afleiden door wie de procedure tegen u is gestart. Indien die partij wordt bijgestaan door een advocaat/gemachtigde, staat dat ook in de dagvaarding vermeld.

Wij raden aan altijd goed te controleren of u wel de juiste partij bent die door de eisende partij is gedagvaard. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u bestuurder bent van meerdere vennootschappen, maar dat de wederpartij de verkeerde vennootschap van u heeft gedagvaard.

2. Roldatum en verschijning voor het gerecht

Verder zal in de dagvaarding ook staan opgenomen tegen welke datum en voor welke rechtbank u moet verschijnen. Hieronder treft u een voorbeeld aan van een dergelijke passage:

“om op woensdag achtentwintig augustus tweeduizendtweeëntwintig, te 10.00 uur, in persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde, te verschijnen ter openbare terechtzitting van de rechtbank Rotterdam, Kamer voor Kantonzaken, locatie Rotterdam alsdan en aldaar zitting houdende aan Wilhelminaplein 100-125 te Rotterdam”

De datum, zoals vermeld in de dagvaarding (in het voorbeeld 28 augustus 2022), wordt ook wel ‘de roldatum’ genoemd. Tegen die datum moet u, behoudens uitstel, reageren op de dagvaarding. Bij kantonzaken kunt u op de genoemde datum en tijdstip mondeling bij de rechtbank verweer voeren, maar het is ook mogelijk tegen die datum een schriftelijk verweer (een ‘conclusie van antwoord’ genoemd) bij de rechtbank in te dienen.

In het geval het een handelszaak betreft, zal uw advocaat een conclusie van antwoord moeten indienen. Veelal zal u ook een uitstel kunnen vragen voor de te nemen conclusie.

Let op: betreft het een kort geding dagvaarding? Dan is de datum, zoals die in de dagvaarding staat, wel de datum waarop u fysiek voor het gerecht moet verschijnen.

3. Bijstand van een advocaat

In dezelfde passage in de dagvaarding kunt u ook lezen of u zich al dan niet verplicht moet laten bijstaan door een advocaat. Bij handelszaken en civiele hoger beroep zaken bent u bijvoorbeeld verplicht u te laten bijstaan door een advocaat. In kantonzaken daarentegen mag u in persoon procederen of u door een gemachtigde laten bijstaan. Uiteraard is veelal wel aan te raden u te laten bijstaan door een advocaat.

4. Aanzegging

Ook zal in de dagvaarding een ‘aanzegging’ staan. Hierin staat onder andere vermeld of en hoe u op de dagvaarding kunt reageren (zie ook punt 2. Roldatum en verschijning voor het gerecht). Verder staat daarin vermeld of bij verschijning in het geding van u griffie zal worden geheven. Ook wordt uitgelegd wat er gebeurt als u niet in het geding verschijnt. Tot slot zal in de aanzegging opgenomen staan of u zich al dan niet verplicht moeten laten bijstaan door een advocaat (zie ook punt 3. Bijstand van een advocaat).

5. Het petitum (het slot van de dagvaarding)

Als laatste is het van belang om het slot van de dagvaarding goed te bestuderen. Dit wordt ook wel ‘het petitum’ genoemd. In het petitum van de dagvaarding staat opgenomen wat de eisende partij van u vordert. Een voorbeeld van een petitum luidt als volgt:

“MITSDIEN: het uw rechtbank moge behagen, bij vonnis, voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen tot betaling van een hoofdsom ad € 10.000,00”

Juridisch advies bij een dagvaarding nodig?

Heeft u een dagvaarding ontvangen en wil u daar advies over of wil u juist zelf een partij gaan dagvaarden? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Gentia Niesert, advocaat procesrecht, helpt u graag verder.