< terug naar overzicht

Een vraag die wij als arbeidsrechtadvocaten met enige regelmaat krijgen, is of een werknemer geplaatst kan worden in een lagere functie met een lager loon na een of meer incidenten. In veel gevallen zal een werknemer daar niet vrijwillig mee instemmen en ontstaat de vraag of een eenzijdige functiewijziging mogelijk is. Deze vraag heeft de kantonrechter behandeld in haar vonnis van 31 december 2020.

Vonnis Rechtbank Rotterdam inzake terugplaatsing werknemer na incident

De feiten waren kort gezegd als volgt. De werknemer heeft tijdens zijn werkzaamheden ernstige schade veroorzaakt. Bij het laden en lossen van vrachtauto’s is een container gevallen op andere containers. Gezien dat incident en gelet op eerdere incidenten wilde de werkgever de werknemer zijn functie aanpassen met een daarbij behorend lager loon.

De werknemer protesteerde tegen deze eenzijdige functiewijziging en heeft bij de kantonrechter gevorderd dat hij toegelaten moest worden tot zijn oude functie met bijbehorend loon.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat de werkgever de werknemer niet kon terugplaatsen op grond van het in de cao en regelingenboek neergelegd eenzijdig wijzigingsbeding. Op basis daarvan kon de werknemer alleen één niveau lager worden teruggeplaatst en niet twee niveaus. De eenzijdige wijziging heeft de kantonrechter derhalve getoetst aan art. 7:611 BW waarin het goed werkgever en goed werknemerschap is opgenomen.

Wat houdt een eenzijdige (functie)wijziging ex art. 7:611 BW in?

Het goed werkgeverschap en goed werknemerschap zoals neergelegd in art. 7:611 BW houdt kort gezegd in dat een werknemer algemeen positief hoort in te gaan op redelijke voorstellen van de werkgever die verband houden met gewijzigde omstandigheden op het werk en die voorstellen enkel afgewezen mogen worden als aanvaarding daarvan redelijkerwijs niet van hem of haar gevergd kan worden.

De toetst bevat een zogeheten ‘driedubbele redelijkheidstoets’ en kijkt naar alle omstandigheden van het geval. Er moet (1) sprake zijn van een redelijk voorstel van de werkgever, (2) dit voorstel moet verband houden met gewijzigde omstandigheden op het werk en (3) aanvaarding van het voorstel moet redelijkerwijs van de werknemer gevergd kunnen worden.

Arrest Hoge Raad over eenzijdige wijziging ex art. 7:611 BW

De Hoge Raad heeft deze toets uitgewerkt in zijn arrest Stoof/Mammoet. Relevant is de aanleiding van de wijziging, of gebruik gemaakt wordt van een afbouwregeling, of er minder vergaande alternatieven zijn en over welk type arbeidsvoorwaarden het gaat. Verder blijkt uit het arrest dat de werkgever daadwerkelijk een voorstel moet doen om zo in overleg te treden over de wijziging. Een mededeling van de wijziging zal al snel niet redelijk zijn.

Het betreft uiteindelijk een belangenafweging. De rechter weegt de gewijzigde omstandigheden op de werkvloer en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

Oordeel kantonrechter over eenzijdige functiewijziging na incident

In het eerder benoemde vonnis van de kantonrechter te Rotterdam is geoordeeld dat de terugplaatsing met loonaanpassing gerechtvaardigd was op grond van art. 7:611 BW. De werknemer heeft in het verleden al meerdere keren aanzienlijke materiële schade toegebracht. Gezien het nieuwe ernstige incident waarbij naast materiële schade ook een gevaarlijke situatie is ontstaan voor personen, is het redelijk dat de werkgever de werknemer heeft teruggeplaatst. De kantonrechter benoemt voorts dat de loonwijziging ingrijpend is, maar niet onredelijk omdat die wijziging met name ziet op het wegvallen van de ploegendiensttoeslag en de werknemer niet meer in de ploegendienst hoeft te werken. De kantonrechter heeft aldus de vordering van de werknemer afgewezen.

Advocaat gespecialiseerd in (wijziging van) arbeidsvoorwaarden

Vragen over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden? De arbeidsrechtadvocaten van LVH advocaten adviseren regelmatig werkgevers over arbeidsvoorwaarden en het wijzigingen daarvan. Zij kunnen u ondersteunen bij het maken van deze belangrijke afweging zodat een gerechtelijke procedure kan worden voorkomen. Neem gerust contact op met Peter Verheijden en Lisa Kloot voor de mogelijkheden.