< terug naar overzicht

Uw reputatie bij banken, verzekeraars en leveranciers.

Ongemerkt verzamelen en verwerken grote particuliere dienstverleners massa’s gegevens over u, zowel over het privéleven als het zakelijk bestaan. Deze gegevens worden verwerkt tot profielen waaruit voorspellingen en kansberekeningen worden afgeleid over uw betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en levensgedrag. Op basis van deze profielen worden beslissingen genomen die grote gevolgen kunnen hebben.

Profielen beïnvloeden bijvoor­beeld de verzekeraar bij uw indeling in een risicogroep, met gevolgen voor de premie. Bij het beslissen over de verlening van bedrijfsmatig krediet hechten banken betekenis aan krediet­rapporten over de leidinggevenden van de onderneming. En steeds vaker stemmen leveranciers hun aanbiedingen en voorwaarden af op de karakterschets uit het profiel.

Verkeerde, verouderde of onvolledige gegevens op de computer van een particuliere organisatie kunnen u dus behoorlijk dwarszitten. Het is van groot belang dat de informatie die over u wordt opgeslagen en uitgewisseld juist, relevant en volledig is. Indien u anders vermoedt, dan liggen de volgende mogelijkheden binnen bereik.

U hebt recht op inzage en kunt de organisatie die gegevens over u heeft opgeslagen daarom verzoeken. De organisatie moet een overzicht geven van alle gegevens, met een beschrijving van de doelen waarmee de gegevens zijn verwerkt, met vermelding van alle ontvangers van de gegevens en met vermelding van de herkomst van de gegevens. Mocht daarop blijken dat de gegevens niet relevant, volledig of juist zijn, dan kunt u de organisatie verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Wordt het verzoek geweigerd, dan kunt u de rechtbank binnen zes weken na de weigering vragen om een bevel tot inzage, correctie of verwijdering.

Wees u bewust van deze mogelijkheden; in het digitale tijdperk kunnen de gegevens in het systeem van een bank, verzekeraar of leverancier van grote invloed zijn op uw privéleven en uw leven in de zakelijke sfeer.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Daniël van Genderen.