< terug naar overzicht

Als u het niet eens bent met een uitspraak van de civiele rechter in eerste aanleg – dat kan zijn een vonnis of een beschikking – bestaat in veel gevallen de mogelijkheid om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan, ook wel appèl genoemd, bij het gerechtshof. Het gerechtshof beoordeelt of het oordeel van de eerste rechter juist is, behandelt de zaak opnieuw en geeft vervolgens een nieuw oordeel. Partijen mogen in hoger beroep eventuele fouten herstellen, wat onder meer betekent dat zij hun stellingen mogen aanvullen en verbeteren en dat zij in beginsel nieuwe feiten mogen aanvoeren. Ook mogen er nieuwe stukken worden overgelegd.

Uitkomst hoger beroep

Een procedure in hoger beroep resulteert vaak in een andere uitspraak, zo blijkt uit een inventarisatie door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) uit 2016. Uit het onderzoek blijkt dat 38% van de zaken de uitspraak van de rechtbank door het gerechtshof geheel of gedeeltelijk werd vernietigd.

Ook in onze praktijk zien we dat hoger beroep loont. Zo hebben wij onlangs een dossier behandeld waarbij het in eerste aanleg tegenzat. Cliënt is tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan. Op een voor cliënt essentieel punt, dat in hoger beroep heel uitgebreid is behandeld, heeft het gerechtshof de zaak in ons voordeel beslecht. Dat laat zien dat een zaak soms eerst in hoger beroep volledig tot wasdom komt. Ook kan de situatie zich voordoen dat er nieuwe feiten en/of nieuwe stukken voorhanden zijn die tot een ander oordeel kunnen leiden. Ook in dat geval kan een appèlprocedure lonen. De rechter in hoger beroep kijkt immers naar de toestand ten tijde van zijn beslissing. 

Doorlooptijd appèlprocedure

De doorlooptijd van een procedure in hoger beroep is afhankelijk van de zaak. Ingeval zich bijvoorbeeld een deskundigenbericht of getuigenverklaring voordoet, duurt de afhandeling van de zaak als vanzelfsprekend langer. Uit het onderzoek van het WODC blijkt echter dat de gemiddelde doorlooptijd van een civiele procedure tussen instroom van het gerechtshof en de uitspraak, bij de in 2014 ingestroomde zaken, 42 weken bedraagt. Bij handelszaken is de doorlooptijd gemiddeld hoger (63 weken) dan bij familiezaken (27 weken).

Termijn voor instellen hoger beroep

De termijn waarbinnen het hoger beroep moet worden ingesteld, is drie maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak. Zie voor deze termijn ook mijn artikel Termijn voor het instellen van hoger beroep. Hoger beroep tegen een vonnis in kort geding moet worden ingesteld binnen vier weken.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010-209 2777 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws