< terug naar overzicht

Wilt u het beloningssysteem of het ziekteverzuimbeleid binnen uw organisatie wijzigen? Dan heeft u waarschijnlijk de instemming van de Ondernemingsraad (OR) nodig. In artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat het instemmingsrecht van de OR. Het is van belang om dit traject voorspoedig te laten verlopen. Derhalve bespreken wij in dit artikel 4 aandachtspunten om dit te bewerkstelligen.

1. Regeling sociaal beleid

De instemming van de OR is benodigd bij een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling ten aanzien van sociaal beleid als deze regeling betrekking heeft op alle of een groep werkzame personen binnen de onderneming. Dit betreft derhalve altijd een algemene regeling en geen incidentele situatie. Een sociaal plan is dan ook geen regeling waarvoor instemming benodigd is. Het sociaal plan valt daarentegen wel onder het adviesrecht van de OR. Ook de regeling betreffende primaire arbeidsvoorwaarden valt buiten het instemmingsrecht.

Wel kunt u denken aan een pensioenverzekeringsregeling, functiewaarderingssysteem of een regeling over personeelsbeoordeling. Twijfelt u of instemming van de OR benodigd is? Neem dan contact op met onze medewerkers.

2. Schriftelijk besluit aan OR vastleggen

De ondernemer moet het voorgenomen besluit schriftelijk aan de OR voorleggen. Hierbij moet de ondernemer een overzicht verstrekken met de beweegredenen voor het besluit en de gevolgen die het besluit zal hebben voor de medewerkers. Vervolgens moet minimaal één overlegvergadering plaatsvinden. Na dit overleg moet de OR zo spoedig mogelijk zijn beslissing geven inclusief motivering. De ondernemer kan vervolgens het besluit nemen, hetgeen moet worden medegedeeld aan de OR.

3. Vervangende toestemming kantonrechter

Verkrijgt de ondernemer geen instemming van de OR, dan kan bij de kantonrechter om vervangende toestemming worden gevraagd. De kantonrechter verleent slechts toestemming indien de beslissing van de OR onredelijk is of omdat het besluit nodig is wegens zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen. De rechter maakt in dat kader in een belangenafweging.

4. Nietigheid besluit zonder instemming

Indien een besluit genomen is zonder de instemming van de OR of vervangende toestemming van de kantonrechter, kan de OR – binnen een maand – een beroep doen op de nietigheid van het besluit.

Vragen over het instemmingsrecht van de OR?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u juridisch advies nodig over een OR-traject? Neem dan contact op met Peter Verheijden of Lisa Kloot.

Categories: berichten, nieuwsTags: