< terug naar overzicht

Op 12 februari 2019 is surseance van betaling verleend aan Intertoys Holding B.V. en Intertoys Holland B.V. Hierbij zijn mr. Jasper Berkenbosch van het advocatenkantoor Jones Day en mr. Joris Lensink van het advocatenkantoor De Vos & Partners benoemd tot bewindvoerders.

Persbericht Intertoys

In een persbericht heeft Intertoys aangegeven dat de oorzaak van de financiële problemen is gelegen in de aanhoudende druk op de detailhandel. Door concurrentie van onlinewinkels heeft Intertoys de omzet in de fysieke winkels met 50% zien dalen in de afgelopen 10 jaren.

Franchisenemers Intertoys

Meer dan 100 Intertoys winkels zijn van franchisenemers. Deze franchisenemers zien zich dus geconfronteerd met een franchisegever aan wie surseance van betaling is verleend en die mogelijk zal failleren. Deze franchisenemers verkeren in een onzekere situatie. Wat gaat er gebeuren met het franchisecontract en de huurovereenkomst? Worden er nog voorraden geleverd? Komt er (na een eventueel faillissement) een doorstarter? Hoe zit het met de geldigheid van het postcontractueel non-concurrentiebeding?

Doorstart Intertoys

Mogelijk gaat Intertoys na een doorstart (na faillissement) in afgeslankte vorm verder. Wat is een doorstart?

Leveranciers van Intertoys

Als gevolg van het door de rechtbank verleende uitstel van betaling aan Intertoys kunnen leveranciers met een vordering die is ontstaan vóór de aanvang van de surseance betaling van die vordering niet afdwingen. Mogelijk kan een leverancier een recht van reclame inroepen. Dit is een recht dat van rechtswege (dus zonder dat het contractueel bedongen is) ontstaat. Het moet schriftelijk worden ingeroepen en ook binnen de wettelijke vervaltermijnen. De mogelijkheid om het recht van reclame in te roepen vervalt, wanneer zowel zes weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, als zestig dagen, te rekenen van de dag waarop de zaak onder de koper (of onder iemand namens de koper) is opgeslagen.

Verder is denkbaar dat een leverancier een eigendomsvoorbehoud heeft bedongen dat ingeroepen kan worden.

Werknemers van Intertoys

Indien Intertoys failleert is het te verwachten dat de curatoren de arbeidsovereenkomsten spoedig zullen opzeggen. Gedurende de opzegtermijn is de werknemer nog in dienst van Intertoys. Het UWV zal op grond van de loongarantieregeling in beginsel de loonbetaling op zich nemen.

Het is van belang voor werknemers om zich te realiseren dat zij nog een zeer hoog gerangschikte vordering hebben op de boedel indien zij recht hebben op (nog niet vervallen) vakantiedagen en het UWV deze vakantiedagen niet vergoedt. Dit betreft een boedelvordering die mogelijk ook preferent is.

De Hoge Raad heeft in 2017 geoordeeld dat het adviesrecht van de Ondernemingsraad in beginsel ook bij faillissement geldt. 

Specialisten

De specialisten op het gebied van insolventierecht en franchiserecht van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten zijn niet betrokken als bewindvoerders bij de surseance van Intertoys. Wij kunnen dus belanghebbenden als advocaat bijstaan.

De specialisten insolventierecht van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten zijn Rob Steenhoek en Peter de Graaf.

Specialiste op het gebied van franchiserecht is Sabriye Ort.

Rob Steenhoek en Peter de Graaf worden regelmatig benoemd tot curator in faillissementen.

Categories: berichten, nieuwsTags: