< terug naar overzicht

Op 20 maart 2018 heeft de rechtbank te Amsterdam het faillissement uitgesproken van Wayahead B.V. Dit is de moedermaatschappij van de kledingketen SuperTrash. Hierbij is mr. S.A. Voermans van het kantoor Levenbach Advocaten benoemd tot curator. Op 27 maart 2018 zijn ook dochters 2Stepzahead B.V., ST Holding B.V., Supertrash International B.V. en Supertrash Retail B.V. gefailleerd. Hierbij is dezelfde curator benoemd. De faillissementen betreffen het hoofdkantoor en de eigen winkels van SuperTrash en niet winkels die eigendom zijn van franchisenemers.

De specialisten op het gebied van insolventierecht van ons kantoor zijn niet betrokken als curator bij het faillissement van SuperTrash. Wij kunnen dus belanghebbenden als advocaat bijstaan.

Doorstart SuperTrash 

Media vermelden dat de curator van SuperTrash tracht een doorstart te realiseren. Wat dit inhoudt kunt u lezen in het artikel over doorstart.

Leveranciers van SuperTrash

Als u zaken heeft geleverd aan SuperTrash en geen volledige betaling heeft ontvangen kunt u de vordering ter verificatie in het faillissement indienen. Mogelijk kunt u echter meer rechten geldend maken. Wellicht heeft u een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud bedongen en heeft u recht op teruggave van zaken. Mogelijk kunt u als u roerende zaken (niet registergoederen) geleverd heeft nog een beroep doen op het recht van reclame. Dit is een recht dat van rechtswege (dus zonder dat het bedongen is) ontstaat. Het moet schriftelijk worden ingeroepen en ook binnen de wettelijke vervaltermijnen.

De specialisten van ons kantoor kunnen de belangen van leveranciers van SuperTrash behartigen, bijvoorbeeld door het ter verificatie indienen van de vordering en het geldend maken van bijzondere rechten. Verder kunnen wij adviseren over vragen als:

  • wat zijn mijn rechten als de curator zaken waarvan ik eigenaar ben verkoopt?
  • is de weigering van de curator om zaken aan mij te retourneren terecht?
  • hoe verhouden mijn rechten zich tot rechten van andere crediteuren van SuperTrash, zoals een pandhouder of de Belastingdienst?

Werknemers van SuperTrash

De curator van SuperTrash zal spoedig overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten. Gedurende de opzegtermijn is de werknemer nog in dienst van SuperTrash. Het UWV zal op grond van de loongarantieregeling in beginsel de loonbetaling op zich nemen. U kunt hier meer lezen over de loongarantieregeling.

Het is van belang voor werknemers om zich te realiseren dat zij nog een zeer hoog gerangschikte vordering hebben op de boedel indien zij recht hebben op (nog niet vervallen) vakantiedagen en het UWV deze vakantiedagen niet vergoedt. Dit betreft een boedelvordering die mogelijk ook preferent is.

De Hoge Raad heeft in 2017 geoordeeld dat het adviesrecht van de Ondernemingsraad in beginsel ook bij faillissement geldt.

De specialisten van ons kantoor kunnen de belangen van werknemers van SuperTrash behartigen. Wij kunnen werknemers bijstaan bij het indienen van hun vorderingen. Ook kunnen wij adviseren over vragen als:

  • mag de curator mij aan mijn relatie- of concurrentiebeding houden?
  • in hoeverre behoud ik opgebouwde rechten als een doorstarter mij in dienst neemt?
  • welke informatie is de curator verplicht om aan mij te verschaffen?

Specialisten

De specialisten insolventierecht van LVH Advocaten zijn Mr. Rob Steenhoek, Mr. Peter de Graaf en Mr. Justin de Vries.

Zowel Rob Steenhoek als Peter de Graaf worden regelmatig benoemd tot curator in faillissementen.    

Categories: berichten, nieuwsTags: