< terug naar overzicht

Het kwalificeren van een arbeidsrelatie is van groot belang. Het bepaalt welke rechten en plichten partijen jegens elkaar hebben. Zo is de relatie tussen werkgever en werknemer zeer verschillend van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien mogelijk is het dan ook verstandig om zo duidelijk mogelijke afspraken te maken over de relatie. Dit voorkomt problemen in de toekomst. Maar wat nu als partijen verschillen van mening over de kwalificatie van de arbeidsrelatie?

In dit artikel bespreken we de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst en managementovereenkomst. Daarbij wordt een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam besproken waarbij de kwalificatie van de arbeidsrelatie centraal stond.

Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst?

Op basis van art. 7:610 BW kan bepaald worden of sprake is van een arbeidsovereenkomst. In artikel 7:610 BW zijn de elementen van de arbeidsovereenkomst opgenomen: (1) arbeid, (2) loon, (3) gezag en (4) gedurende een zekere tijd. Aan alle elementen moet zijn voldaan, wil sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Alle omstandigheden van het geval worden daarbij gezamenlijk bekeken.

Gezagsverhouding

Een belangrijke voorwaarde is gezag. Een werknemer verricht werkzaamheden voor een werkgever en moet daarbij voldoen aan de instructies van de werkgever, zoals ten aanzien van de werkindeling en werktijden. Ook vloeit de gezagsverhouding tussen beiden voort uit het feit dat de werkgever het ondernemersrisico draagt voor de arbeid die de werknemer verricht.

Deze gezagsverhouding wordt tezamen met de andere elementen gewogen bij het kwalificeren van de arbeidsrelatie.

Rechtszaak over de kwalificatie van arbeidsrelaties

In deze uitspraak waren partijen reeds drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met elkaar aangegaan. In januari 2021 sloten zij een vierde overeenkomst, dit keer met als titel managementovereenkomst. Partijen hadden met elkaar afgesproken dat geen nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand zou komen, maar een managementovereenkomst omdat de ex-werknemer het bedrijf wilde overnemen van de ex-werkgever. Partijen hebben daarom voor de periode van drie maanden een managementovereenkomst gesloten om zodoende te onderhandelen over de overname. Gedurende die periode heeft de ex-werknemer gewerkt voor de ex-werkgever en was hij bezig met de arbeidsvoorwaarden van werknemers. De onderhandelingen hebben uiteindelijk niet tot een resultaat geleid.

De ex-werknemer heeft vervolgens bij de kantonrechter gesteld dat sprake was van een arbeidsovereenkomst en hij verzocht om betaling van een gefixeerde schadevergoeding, de wettelijke transitievergoeding, een billijke vergoeding, alsook uitbetaling van vakantiedagen- en toeslag.

Toetsing elementen arbeidsovereenkomst door Rechtbank Rotterdam

De kantonrechter heeft vervolgens de arbeidsrelatie gekwalificeerd aan de hand van art. 7:610 BW, waar in deze situatie de al dan niet bestaande gezagsverhouding centraal stond. De kantonrechter heeft geoordeeld dat geen sprake was van een arbeidsovereenkomst, omdat geen sprake was van een gezagsverhouding. Het doel van partijen met het aangaan van de managementovereenkomst was namelijk niet om samen te blijven werken zoals voorheen, maar om een overname te bewerkstelligen. De ex-werknemer was in die situatie niet langer ondergeschikt, maar gelijk aan de ex-werkgever. Dat ex-werknemer in de tussentijd heeft gewerkt (en dus sprake was van arbeid gedurende een zekere tijd) deed daar niets aan af. Die werkzaamheden waren namelijk in zijn eigen belang en op zijn eigen verzoek. Bij een overname had ex-werknemer immers profijt van die werkzaamheden.

Kortom, het feit dat partijen voorheen drie arbeidsovereenkomsten waren overeengekomen, maakt niet dat wederom sprake was van een arbeidsovereenkomst. De gezagsverhouding ontbrak dit keer met het oog op het overleg over de overname.

Meer weten over het kwalificeren van arbeidsrelaties?

De arbeidsrechtadvocaten van LVH Advocaten te Rotterdam helpen u graag bij het aangaan van diverse arbeidsrelaties, het beëindigen daarvan en/of kwalificeren van de arbeidsrelatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisa Kloot of Peter Verheijden. Zij helpen u graag verder.