< terug naar overzicht

Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (‘ WOB’) hebben burgers recht op inzage van informatie waarvan de overheid gebruik heeft gemaakt bij haar beslissing. Een burger kan daartoe een WOB-verzoek bij het overheidsorgaan indienen. Indien het overheids­orgaan niet tijdig een beslissing op het ingediende WOB-verzoek neemt, kan het een dwangsom (een boete) verschuldigd zijn. De burger kan zelfs in beroep tegen het niet-tijdig nemen van een beslissing, waarbij de kans bestaat dat het overheidsorgaan veroordeeld wordt in de proces­kosten van de verzoeker. Kortom, het niet-tijdig beslissen op een WOB-verzoek kost het overheidsorgaan geld.

Dit is voor een aantal burgers de reden geweest misbruik van de WOB te maken. Door hen werden in korte tijd grote hoeveelheden WOB-verzoeken ingediend, als gevolg waarvan het overheidsorgaan niet-tijdig kon beslissen en dwangsommen verschuldigd was. Op 19 november jl. heeft de Raad van State geoordeeld dat een dergelijk gebruik van de WOB blijk geeft van gebruik te kwader trouw.

De Raad van State kwam tot haar oordeel nadat hoger beroep was ingesteld tegen een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam waarin een burger niet-ontvankelijk was verklaard wegens misbruik van recht. De burger had een verkeersboete opgelegd gekregen. Door zijn juridische adviseurs zijn diverse WOB-verzoeken ingediend om informatie over de verkeers­boete te verkrijgen. Daarbij zijn een aantal keer dezelfde documenten opgevraagd, zijn WOB-verzoeken in brieven ‘verstopt’ en is correspondentie aan verkeerde post- en faxadressen gezonden. Met een dergelijke handelwijze wordt een tijdige besluitvorming onnodig bemoeilijkt. Dit procesgedrag wijst erop dat de WOB-verzoeken slechts gericht zijn op het incasseren van dwangsommen en proces­kosten­­ver­goedingen van het overheids­orgaan. De Raad van State oordeelde dan ook dat hier sprake is van gebruik te kwader trouw. De burger was terecht niet-ontvankelijk verklaard door de Rechtbank Rotterdam.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws