< terug naar overzicht

Eind 2012 heeft de ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) een nieuw model huurovereenkomst voor winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW gepresenteerd. Dit nieuwe model kunt u downloaden op de website van de ROZ (www.roz.nl). De belangrijkste wijzigingen van het model worden voor u op een rij gezet.

Omschrijving van het gehuurde 

Artikel 1.1 bevat een omschrijving van het gehuurde. Gekozen moet worden tussen ‘bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 Burgerlijk Wetboek’ en ‘bedrijfsruimte’. Als gekozen wordt voor ‘bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 Burgerlijk Wetboek’, dan moet het gehuurde geschikt zijn om bedrijven uit te oefenen zoals opgenomen in artikel 7:290 Burgerlijk Wetboek. Als gekozen wordt voor ‘bedrijfsruimte’, dan dient de huurder het gehuurde zelf gereed te maken voor de in artikel 1.3 omschreven bestemming.

Energieprestatiecertificaat

Partijen dienen in artikel 1.6 aan te geven of de huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst een energieprestatiecertificaat heeft ontvangen. Het verstrekken van een dergelijk certificaat is al enige tijd verplicht. Het niet-verstrekken van een dergelijk certificaat wordt tot op heden niet gesanctioneerd.

Duur, verlenging en opzegging

Artikel 3.2 bevat de mogelijkheid om huurdersopties op te nemen. Dit betekent dat enkel de huurder de huurovereenkomst kan opzeggen tegen het einde van een bepaalde huurtermijn. Ook kan gekozen worden voor een huurperiode van onbepaalde tijd.

Huurprijs, omzetbelasting, servicekosten, promotiebijdrage, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode

Nieuw in artikel 4 is de promotiebijdrage. Deze bijdrage kan op grond van artikel 6 jaarlijks worden geïndexeerd op gelijke wijze als de huurprijs.

Bankgarantie/waarborgsom

Voorheen kon enkel gekozen worden voor een bankgarantie. In artikel 7 is opgenomen dat partijen kunnen kiezen tussen een bankgarantie en een waarborgsom. De verhuurder kan verplicht worden gesteld om over de waarborgsom rente af te dragen.

Voorzieningen door verhuurder/huurder

Artikelen 10 en 11 bepalen of de voorzieningen door de verhuurder / de huurder na aanbrengen al dan niet deel uitmaken van het gehuurde. Daarnaast bepalen de artikelen of de voorzieningen door de huurder aan het einde van de huurovereenkomst moeten worden verwijderd. Tot slot wordt bepaald voor wiens rekening en risico herstel, vervanging en vernieuwing komt.

Asbest

Ook nieuw is artikel 12 over (on)bekendheid van de verhuurder en de huurder met asbest. Als in het gehuurde asbest aanwezig is en de huurder zich hiermee bekend heeft verklaard, dan zal de huurder zich niet makkelijk op het standpunt kunnen stellen dat sprake is van een gebrek. Als de verhuurder heeft verklaard niet bekend te zijn met de aanwezigheid van asbest, dan mag die verklaring niet gezien worden als een garantie.

Duurzaamheid/Green lease

Artikel 13 gaat over duurzaamheid/green lease. Partijen onderkennen het belang van duurzaamheid en komen overeen elkaar te ondersteunen in het behalen van gezamenlijk geformuleerde / te formuleren doelstellingen.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Daniël van Genderen.