< terug naar overzicht

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een overgangsregeling voor de transitievergoeding getroffen.

Per 1 juli 2015 vervalt de ontslagvergoeding. In plaats daarvan komt de transitie­vergoeding. De transitievergoeding bedraagt 1/6 maandsalaris per zes maanden dienstve­rband tot een dienstverband van tien jaar. In geval van een dienstverband van meer dan tien jaar bedraagt de transitievergoeding 1/4 maandsalaris per zes maanden dienstverband.

Tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding indien de arbeidsovereen­komst na een duur van ten minste twee jaar niet door de werkgever wordt verlengd. Het oorspronkelijke voorstel van minister Asscher vermeldt dat de hoogte van de transitiever­goeding, in geval van tijdelijke werknemers, wordt bepaald door de verrichte arbeid in de perioden vóór 1 juli 2015. Hierop is veel kritiek gekomen, als gevolg waarvan minister Asscher thans een overgangsregeling heeft getroffen.

De overgangsregeling bepaalt dat bij de berekening van de hoogte van de transitie­vergoeding nog slechts het arbeidsverleden meetelt vanaf 1 juli 2012 (indien sprake is van een onderbreking van minder dan zes maanden). Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die reeds voor 1 juli 2012 zijn aangegaan, tellen slechts mee indien sprake is van een onder­breking van ten hoogste drie maanden, hetgeen aansluit bij het overgangsrecht met betrek­king tot de ketenregeling.

Met de overgangsregeling voor de transitievergoeding wordt getracht te voorkomen dat de arbeidsovereenkomst van tijdelijke werknemers niet opnieuw wordt verlengd en werkgevers in plaats daarvan andere tijdelijke werknemers in dienst nemen.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws