< terug naar overzicht

 

Op 20 juni 2016 hebben de Bovag en de werknemerspartijen FNV, CNV Vakmensen en De Unie een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de bedrijfstak Motorvoertuigenbedrijven en Tweewielerbedrijven (MvT). De looptijd van de cao MvT bedraagt 48 maanden en vangt met terugwerkende kracht per 1 november 2014 aan. Een aantal afspraken die partijen hebben gemaakt, wordt hierna kort weergegeven

Inkomensontwikkeling van werknemers
  • de feitelijke lonen en salarisschalen worden per 1 september 2016 met 2% structureel verhoogd;
  • de feitelijke lonen en salarisschalen worden per 1 juli 2017 structureel met 0,75% structureel verhoogd;
  • de feitelijke lonen en salarisschalen worden per 1 februari 2018 met € 43,– structureel verhoogd, hetgeen gelijk is aan circa 1,75% loonstijging;
  • de kosten van de overgangsmaatregelen (VPL premie) worden per 1 januari 2017 ten laste van de werkgever gebracht, hetgeen leidt tot een netto structurele inkomensverbetering voor werknemers. In de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 geldt een VPL premieverdeling van 53,2% werkgeversaandeel en 46,8% werknemersaandeel.
Wet werk en zekerheid (Wwz)

In het kader van de Wwz wordt onder meer het volgende aangepast:

  • voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van langer dan 6 maanden wordt de mogelijkheid geboden om een proeftijd van 2 maanden af te spreken, in plaats van 1 maand;
  • de ketenregeling zoals in artikel 20 van de cao opgenomen, wijzigt naar maximaal 3 arbeidsovereenkomsten over een periode van maximaal 24 maanden;
  • in de cao wordt een verwijzing opgenomen naar de aanzegplicht ex artikel 7:668 BW. De aanzegplicht houdt in dat een werkgever een maand voor afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk dient te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voorgezet. Indien een werkgever dit nalaat, of te laat aan zijn aanzegverplichting voldoet, heeft de werknemer recht op maximaal een maandsalaris.
Werktijden

Met ingang van 1 januari 2017 vindt een wijziging en vereenvoudiging plaats van het dagvenster. In beginsel zal vanaf dan een dagvenster gelden van 7.00 uur tot 20.00 uur. Voor auto- en truckbedrijven geldt een dagvenster van 6.00 uur tot 18.30 uur. Voorts geldt dat deze bedrijven op zaterdag maximaal 8 uur – in plaats van 6 uur – mogen inroosteren.

Voor alle overige wijzigingen en de volledige tekst van het principeakkoord wordt verwezen naar de volgende website.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, dan kunt u die stellen aan ons kantoor 010 – 209 27 77 of via e-mail info@lvh-advocaten.nl.