< terug naar overzicht

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) biedt personen in een problematische schuldensituatie de mogelijkheid om een schuldsaneringstraject in te gaan. Indien de schuldenaar het traject met succes afrondt, krijgt hij een ‘schone lei’. Dit betekent dat zijn schulden niet meer opeisbaar zijn.

Gedurende een schuldsaneringstraject dient de schuldenaar diverse verplichtingen na te komen. Hij moet bijvoorbeeld zijn bewindvoerder de gevraagde inlichtingen verschaffen. Daarnaast mag hij geen bovenmatige schulden laten ontstaan. Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag relevant is of het niet voldoen aan een dergelijke verplichting de schuldenaar kan worden toegerekend.

De omstandigheden waren als volgt. Tijdens een schuldsaneringstraject had een schuldenaar een schuld op grond van een kinderalimentatieverplichting laten oplopen. Hij had niet tijdig verzocht om nihilstelling van de verplichting, ondanks het feit dat hij op die mogelijkheid was gewezen. Ook had hij de bewindvoerder niet geïnformeerd over het verloop van de aanvraag van de nihilstelling.

De rechtbank oordeelde dat het schuldsaneringstraject moest eindigen zonder verlening van een schone lei. Tegen dat vonnis stelde de schuldenaar hoger beroep in.

Het Hof stelde vast dat de schuldenaar met psychische en lichamelijke problemen kampte en dat hem daardoor in mindere mate een verwijt kon worden gemaakt. Ook konden zijn tekortkomingen hem daarom niet worden toegerekend. Desondanks was het Hof van oordeel dat aan de schuldenaar de schone lei diende te worden onthouden, omdat hij zijn uit het schuldsaneringstraject voortvloeiende verplichtingen niet was nagekomen.

De Hoge Raad zet door het arrest van het Hof een streep. De Hoge Raad benadrukt dat de omstandigheid dat de schuldenaar in de nakoming van een of meer van zijn uit het schuldsaneringstraject voortvloeiende verplichtingen is tekortgeschoten, alleen dan reden mag zijn om hem de schone lei te ontzeggen indien de tekortkoming hem kan worden toegerekend. Het is daarom mogelijk dat een schuldenaar die een nieuwe schuld heeft laten ontstaan een schone lei krijgt. 

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Peter de Graaf.

Categories: berichten, nieuwsTags: