Ondernemers werken graag samen “in goed vertrouwen”. Met andere woorden, afspraken worden mondeling gemaakt en partijen gaan gelijk met elkaar aan de slag. Harstikke fijn, we willen tenslotte snel aan de slag en ons zo min mogelijk bezig houden met juridische zaken. Het hoeft echter maar een keer fout te gaan en spijt komt bovendrijven. Had ik dat nou maar schriftelijk geregeld in een overeenkomst van opdracht met opdrachtnemer/opdrachtgever.

Zo ook met de overeenkomst van opdracht. Ons advies aan ondernemers is dan ook: in goed vertrouwen is fijn, maar goed geregeld is beter! Ga met elkaar in gesprek over de voorwaarden en laat dit door een jurist op papier zetten. Belangrijke boodschap daarbij is dat een overeenkomst van opdracht geen pagina’s lang hoeft te zijn. De basisafspraken zet je op papier (kan ook per e-mail) en de wet vult de rest aan.

In dit artikel geven we graag een aantal punten die in de overeenkomst van opdracht kunnen worden geregeld.

Duur en beëindiging van de overeenkomst van opdracht

Een belangrijke afspraak die je vast dient te leggen, is de duur van de overeenkomst. Gaat er een specifieke opdracht volbracht worden of gaan partijen voor langere tijd met elkaar verder? Die informatie is belangrijk, niet alleen voor het toekomstperspectief, maar ook voor de mogelijkheden van beëindiging van de opdracht.

Zo mag een opdrachtnemer in beginsel alleen de overeenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen en de overeenkomst voor bepaalde tijd mag slechts om gewichtige redenen worden opgezegd. Een opdrachtgever kan de opdrachtovereenkomst (onbepaalde en bepaalde tijd) opzeggen, tenzij sprake is van een professionele opdrachtgever en afwijkende afspraken zijn gemaakt. Zo kunnen partijen met elkaar overeenkomen dat beide partijen de overeenkomst kunnen opzeggen (eventueel onder bepaalde voorwaarden) met inachtneming van een opzegtermijn.

Vergoeding opdrachtnemer

Uiteraard wil je als professionele opdrachtnemer ook betaald worden. Het is dan ook verstandig om die vergoeding schriftelijk overeen te komen. Ga je werken op basis van een uurtarief, een stukloon of een vast bedrag voor de opdracht. Denk ook na over de onkosten. Zijn deze inbegrepen in de vergoeding of komen die voor rekening van opdrachtgever of opdrachtnemer.

Kom je geen vergoeding overeen, kan je als opdrachtnemer wel aanspraak maken op een redelijke vergoeding. Uiteraard is dit geen wenselijke situatie en is het verstandig de overeengekomen vergoeding op papier te zetten.

Intellectueel eigendom opdrachtnemer

Als opdrachtnemer en opdrachtgever krijg je te maken met intellectuele eigendomsrechten. De hoofdregel is dat de maker (degene die een creatieve prestatie levert) de eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten, ook al heeft de opdrachtgever de opdracht gegeven tot het maken van een tekst, ontwerp of uitvinding. Van deze hoofdregel kan worden afgeweken. De opdrachtgever wil tenslotte het intellectuele eigendom gaan inzetten. Spreek dus af waarvoor de opdrachtgever de geleverde prestatie mag gebruiken (gebruikerslicentie) of regel een overdracht van het auteursrecht.

Let op: is de prestatie tot stand komen onder leiding en toezicht van de opdrachtgever, dan zouden de auteursrechten kunnen liggen bij de opdrachtgever. Dit hangt af van de gegeven instructies en de vrijheid die de opdrachtnemer had.

Concurrentiebeding en relatiebeding in overeenkomst van opdracht

Een concurrentie- en relatiebeding kennen we allemaal uit de arbeidsovereenkomst, maar kan het ook bij een overeenkomst van opdracht. De beoordeling van de rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding kent wel een vergelijkbare toets, zo volgt uit de rechtspraak. Een concurrentiebeding is niet zonder meer geldig. Er moet worden voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste, alsook mag geen sprake zijn van een inbreuk op het grondrecht van een vrije arbeidskeuze (art. 19 Grondwet). Dit kan aan de orde zijn als de duur van het beding onnodig lang is of op andere wijze te ruim is geformuleerd.

Voor de opdrachtnemer geldt zodoende, teken niet zomaar een concurrentiebeding. En voor de opdrachtgever geldt: een concurrentiebeding is mogelijk om de bedrijfsbelangen te beschermen, maar formuleer het beding niet te ruim zodat geen sprake is van een inbreuk op de vrije arbeidskeuze van de opdrachtnemer.

Hulp nodig bij opstellen overeenkomst van opdracht?

Wij helpen je graag bij het opstellen van een overeenkomst van opdracht, zodat jij je kunt focussen op jouw onderneming. Meer informatie of wil je eens vrijblijvend sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met Lisa Kloot van LVH Advocaten. Zij kan jou alles vertellen over arbeidsrelaties, zoals de opdrachtovereenkomst.