< terug naar overzicht

Met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht op 1 oktober 2012 is de termijn waarbinnen B.V.’s hun jaarrekening moeten publiceren, vervroegd. Dit geldt voor B.V.’s waarbij alle aandeelhouders tevens bestuurder of commissaris zijn.

De jaarrekening dient te worden opgemaakt, vastgesteld en te worden gepubliceerd. Ten aanzien van de B.V. golden voor 1 oktober 2012 de volgende termijnen:

Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders kan het bestuur maximaal 6 maanden uitstel verlenen in het geval van bijzondere omstandigheden.

  • De algemene vergadering van aandeelhouders heeft vanaf het moment dat de jaarrekening is opgemaakt 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.
  • Na de vaststelling dient de jaarrekening vervolgens binnen 8 dagen te worden gepubliceerd (let wel: indien de algemene vergadering van aandeelhouders het bestuur het maximale uitstel van 6 maanden heeft gegeven, waarbij de opmaaktermijn dus is verlengd tot de maximale termijn van 11 maanden, moet de jaarrekening uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar zijn gepubliceerd).

De jaarrekening moest dus in elk geval binnen 13 maanden worden gepubliceerd.

Vanaf 1 oktober jl. bepaalt artikel 2:210 lid 5 BW dat wanneer alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, de ondertekening van de opgestelde jaarrekening door de bestuurders tevens geldt als vaststelling van de jaarrekening. Dit brengt mee dat de 2 maanden waarbinnen de jaarrekening voorheen diende te worden vastgesteld, vervalt. De uiterste termijn om de jaarrekening te publiceren is nu dus 11 maanden + 8 dagen. Bij statuten kan deze regeling worden uitgesloten.

Het is van belang deze termijnen goed in de gaten te houden, nu te laat publiceren bestuurdersaansprakelijkheid tot gevolg kan hebben.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010-209 2777 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws