< terug naar overzicht

Met de invoering op 1 oktober 2010 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de bouwvergunning vervangen door de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Naast de activiteit bouwen kan ook voor andere activiteiten een omgevingsvergunning worden aangevraagd (bijv. kappen, slopen, of afwijken van het bestemmingsplan). Niet alleen heeft de invoering van de Wabo geresulteerd in de invoering van de omgevingsvergunning, ook is het aantal situaties waarbij vergunningvrij bouwen is toegestaan aanzienlijk uit­gebreid. In de praktijk heeft het vergunningvrij bouwen als gevolg daarvan ook een grote vlucht genomen. 

De situaties waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, staan omschreven in een lijst behorende bij het Besluit omgevingsrecht. Deze lijst is zeer uitvoerig. Voldoet een bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, dan zijn de planologische regels uit het be­stem­mingsplan en de redelijke eisen van welstand uit de gemeentelijke wenstandsnota niet van toepassing. In de jaren na invoering van de Wabo is steeds duidelijker geworden wat wel / niet (langer) vergunningplichtig is. Het is niet mogelijk om op beknopte wijze aan te geven wat nu vergunningvrij is. Te denken valt onder andere aan bepaalde afmetingen erf- en perceelafscheidingen, dakkapellen, dakramen, vlaggenmasten, zonnepanelen, etc.

Dat iets vergunningvrij is, betekent echter niet dat het bouwen regelvrij is. Immers, ook in geval van vergunningvrij bouwen dienen regels uit het Bouwbesluit (technische eisen / veiligheidsvoorschriften) maar ook bijvoorbeeld uit het Burgerlijk Wetboek (burenrecht) in acht te worden genomen. Dat wordt nog wel eens over het hoofd gezien, met soms vervelende gevolgen (bijvoorbeeld de verplichting tot afbraak). Het blijft dus ook bij vergunningvrij bouwen van belang om zich dit vooraf te realiseren en daarmee rekening te houden. Dit voorkomt onaangename verassingen bij aanvang van de bouwwerkzaamheden of na oplevering van het bouwwerk.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Ben van Nieuwaal.