< terug naar overzicht

Uw werknemer wordt in het weekend van zijn fiets gereden door een dronken automobilist. ‘Gelukkig’ blijft het bij veel gebroken botten en een half jaar herstel, maar de uitval van de werknemer kost de werkgever wél geld. Niet alle werkgever staan erbij stil dat het voor de werkgever mogelijk is om, net als de werknemer, de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk te houden voor de schade. Anders gezegd, de werkgever kan de loonschade verhalen. Dit gaat bij langdurige arbeidsongeschiktheid snel om aanzienlijke bedragen.

Verhalen van Loonschade

De werkgever is op grond van artikel 7:629 BW verplicht om voor een periode van twee jaar het loon van de zieke, of door een ongeval arbeidsongeschikte, werknemer door te betalen. Het gaat om tenminste 70% van het laatst verdiende loon, maar vaak ook om meer, wanneer sprake is van een gunstiger regeling. Artikel 6:107a BW bepaalt dat deze loonschade en ook de gemaakte re-integratiekosten op de veroorzaker kan verhalen.

Als u niet over een verzuimverzekering beschikt is het doorbetaalde loon van de arbeidsongeschikte werknemer meestal de grootste kostenpost. Op grond van artikel 6:107a lid 2 BW kunt u het doorbetaalde loon verhalen op de aansprakelijke partij. Dit regresrecht van de werkgever is echter beperkt tot het bedrag waarop de werknemer zelf aanspraak zou kunnen maken jegens de aansprakelijke partij indien er geen loondoorbetalingsverplichting zou zijn. Dat klinkt wat ingewikkeld, maar het komt erop neer dat de regresvordering van loonschade is beperkt tot het netto doorbetaalde loon.

Verhalen van re-integratiekosten als werkgever

De redelijk gemaakte re-integratiekosten kunt u als werkgever ook verhalen. Tot die kosten behoren de kosten van administratieve activiteiten, zoals het opstellen van het plan van aanpak en het re-integratieverslag. Tevens vallen onder die te verhalen re-integratiekosten door de werkgever betaalde kosten van de activiteiten die de werknemer onderneemt met het oog op terugkeer naar arbeid, zoals een cursus of opleiding vanwege noodzakelijke om, her- of bijscholing. Ook gemaakte kosten voor het inschakelen van een re-integratiebedrijf zijn verhaalbaar. Het idee van de wetgever was dat de werkgever zich niet geremd zou hoeven te voelen om dit soort kosten te maken.

Niet verhaalbare schade en kosten

Belastingen, premies, eventuele omzetderving en kosten voor het inhuren van een vervangende kracht zijn in beginsel niet verhaalbaar, omdat daarvoor geen wettelijke grondslag is.

Wie is de dader?

Vaak weet de werkgever dat niet. Voor het verhalen van loonschade is bekendheid met een aansprakelijke partij noodzakelijk. Verder moet er verband zijn met het voorval en de schade. Omdat de werkgever vaak niet weet of dat het geval is, laat men het vaak maar zitten. Dat is jammer, want daarmee laat de werkgever geld liggen. Een eerste stap is de werknemer vragen of er sprake is van een aansprakelijke derde. Het is verstandig om dit in de verzuimprocedure op te nemen en vervolgens per geval te beslissen of een vervolgactie genomen wordt.

Uitval veroorzaakt door collega-werknemer

Als de aansprakelijke partij een werknemers is, dan kan de werkgever op grond van artikel 6:107a lid 4 BW de schade alleen verhalen als deze werknemer opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten. Dat is meestal niet het geval.

Ingewikkeld liggende zaken

Er zijn natuurlijk ook zaken, waarin de aansprakelijkheid voor het voorval niet onmiddellijk duidelijk is. Denk aan een operatie die is misgegaan of een burenruzie met onduidelijke toedracht en letsel als gevolg. Aan sommige zaken moet je niet willen beginnen. Dat begrijpen wij. In overleg met u kunnen we een inschatting maken van de situatie en samen met u een inschatting maken wat de kansrijke zaken zijn en wat de stappen zijn die nodig zijn om tot een verhaal van loonschade te komen, uiteraard op een kosteneffectieve wijze.

Voor u dus nu het volgende huiswerk: kijk vijf jaar terug in de verzuimadministratie! Geregeld krijgen wij te horen dat er nog wel wat gevallen van gemaakte loonschade en re-integratiekosten zijn waarop geen actie is ondernomen. Het kan lonen om dat alsnog te doen. De verjaringstermijn voor het verhalen van loonschade is immers vijf jaar!

Dus het kan zeker geen kwaad om de verzuimadministratie te checken, en na te gaan of alle loonschade is verhaald. Komt u daarbij mogelijke loonschadegevallen tegen, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen, zodat we per geval kunnen adviseren of alsnog een verhaalsactie kan worden ingezet.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer 010 – 209 27 77 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.

 

Categories: berichten, nieuws