< terug naar overzicht

Momenteel geeft het kabinet uitvoering aan een wetgevingsprogramma met het doel het faillissementsrecht te herijken. Een van de belangrijkste pijlers van het programma is de aanpak van faillissementsfraude. Hierbij wordt de fraudesignalerende rol van de curator  benadrukt en versterkt. Voor een faillissementscurator is het om een onderzoek naar fraude uit te kunnen voeren van groot belang dat hij de beschikking krijgt over de administratie en dat hij goed ingelicht wordt. In dit kader is een wetsvoorstel ‘Wet versterking positie curator’ ontworpen en momenteel is een voorontwerp beschikbaar. In het onderstaande ga ik kort in op enkele bepalingen in het voorontwerp die de positie van de curator bij het verkrijgen van inlichtingen versterken.

In de huidige wettelijke regeling geldt bij rechtspersonen de plicht om inlichtingen aan de curator te verschaffen alleen voor de personen die op datum faillissement als bestuurder stonden ingeschreven. Volgens het voorontwerp gaan de inlichtingenplicht en de (vernieuwde) verplichting om medewerking aan de curator te verlenen ook gelden voor feitelijk bestuurders en voormalige bestuurders (personen die in de drie jaar voor het faillissement bestuurder waren).  

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat administratie enkel nog digitaal en soms ook ‘in the cloud’ wordt opgeslagen. Daarom is in het voorontwerp opgenomen dat de persoon op wie de inlichtingenplicht rust de curator wachtwoorden / encryptiesleutels moet overhandigen, zodat de digitale administratie kan worden geraadpleegd. Daarnaast moeten derden die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf de administratie onder zich hebben deze op verzoek aan de curator afgeven.

De verplichting om inlichtingen te verschaffen, wordt uitgebreid in die zin dat de curator ook ongevraagd ingelicht dient te worden over feiten en omstandigheden waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze voor de curator bij zijn taakvervulling van belang zijn. 

Het is een positieve ontwikkeling dat de positie van de curator door een wetswijziging wordt versterkt. De maatschappelijke schade die wordt veroorzaakt door faillissementsfraude is groot.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Peter de Graaf.

Categories: berichten, nieuwsTags: