< terug naar overzicht

Als verzekerde met een rechtsbijstandsverzekering mag u sinds kort zelf bepalen of u zich in een gerechtelijke procedure laat bijstaan door een medewerker van de rechtsbijstands­ver­zekeraar of door een advocaat naar keuze. Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie in zijn uitspraak bepaald dat de vrije advocaatkeuze van de verzekeringnemer niet kan worden beperkt tot de situaties waarin de rechtsbijstandsverzekeraar besluit dat een externe rechts­bijstands­verlener, onder wie een advocaat, in de arm genomen moet worden.

Vóór de uitspraak van het Hof van Justitie mocht een verzekerde slechts zelf een advocaat kiezen indien het verplicht was deze in te schakelen in verband met de verplichte proces­vertegenwoordiging of als sprake was van een belangenconflict, bijvoorbeeld als beide partijen bij eenzelfde verzekeraar waren verzekerd. De overige zaken werden door de eigen medewerkers van de rechtsbijstandsverzekeraar behandeld. Nu staat het verzekerde, op grond van de uitspraak van het Hof van Justitie, vrij om bij een gerechtelijke of ad­mini­stratieve procedure zelf zijn advocaat te kiezen dan wel een andere rechtshulpverlener. De verzekerde is aldus niet gehouden om zijn zaak door een eigen medewerker van de rechts­bijstandsverzekeraar te laten behartigen.

Mogelijk zal een stijging van de premies het gevolg zijn van de uitspraak; immers, de bijstand van een advocaat is vaak duurder dan een eigen medewerker van de rechts­bijstands­verzekeraar. In dat kader heeft het Hof van Justitie in zijn uitspraak bepaald dat de vrije advocaatkeuze niet direct aan­leiding hoeft te geven tot een premieverhoging. Ver­zekeraar en verzekerde kunnen namelijk een hogere vergoeding van de kosten van rechtsbijstand overeenkomen, eventueel tegen betaling van een hogere premie. Ook kan de verzekeraar beperkingen stellen aan de kosten die worden vergoed.

Informatie 

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010 – 209 27 77 of via info@lvh-advocaten.nl.

Categories: berichten, nieuws