In een aannemingsovereenkomst tussen een aannemer en een opdrachtgever wordt meestal een aanneemsom overeengekomen. Vaak gebeurt het dat de opdrachtgever tijdens de uitvoering allerlei wijzigingen of aanvullingen wenst op het werk. Dit is dan meerwerk. Maar komen de kosten van dit meerwerk voor rekening van de aannemer of van de opdrachtgever?

Kosten meerwerk komen voor rekening van opdrachtgever

Indien veranderingen of toevoegingen aan het werk een prijsverhoging tot gevolg heeft, kan de aannemer de kosten van dit meerwerk in rekening brengen, indien:

  1. hij de opdrachtgever heeft gewaarschuwd voor de prijsverhoging als gevolg van het opgedragen meerwerk; of
  2. de opdrachtgever zelf had moeten begrijpen dat het meerwerk tot een prijsverhoging zou leiden.

Voorbeeld noodzaak tot prijsverhoging

Een opdrachtgever moet bijvoorbeeld begrijpen dat de prijs voor het werk hoger zal zijn wanneer hij de aannemer vraagt om overal gouden kranen te installeren in plaats van standaard kranen.

De aannemer hoeft zo’n waarschuwing voor een prijsverhoging als gevolg van meerwerk niet schriftelijk te doen. Evenmin hoeft de aannemer inzicht te geven in de omvang van de prijsverhoging dan wel de (concreet) te verwachten meerkosten (Hoge Raad 1 juli 2022). Dit laatste geldt zowel voor het geval de aannemer heeft gewaarschuwd voor de prijsverhoging als voor het geval de opdrachtgever zelf had moeten begrijpen dat het werk duurder zou uitvallen als gevolg van het meerwerk.

Met andere woorden: als de opdrachtgever door de aannemer is gewaarschuwd voor de hogere kosten als gevolg van het meerwerk of als de opdrachtgever had moeten begrijpen dat het meerwerk hogere kosten met zich mee zou brengen, is de rekening voor het meerwerk voor de opdrachtgever. De aannemer hoeft in zo’n geval niet concreet aan te geven hoeveel duurder de werkzaamheden uitvallen als gevolg van het meerwerk.

Opdrachtgever moet zelf vragen naar de kosten van het meerwerk

Indien de aannemer heeft gewaarschuwd voor de hogere kosten als gevolg van het meerwerk of als de opdrachtgever de noodzaak van de prijsverhoging zelf had moeten begrijpen, moet de opdrachtgever zelf aan de aannemer vragen wat de omvang is van de prijsverhoging (lees: wat de kosten zijn van het meerwerk). Vervolgens kan de opdrachtgever beslissen of hij het meerwerk wel of niet wil laten uitvoeren.

De opdrachtgever moet een redelijke prijs betalen voor het meerwerk aan de aannemer

Indien de aannemer zijn opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de prijsverhoging als gevolg van het meerwerk (zonder een concreet bedrag te noemen) of als de opdrachtgever zelf had moeten begrijpen dat het meerwerk tot een prijsverhoging zou leiden, moet de opdrachtgever een redelijke prijs betalen voor het meerwerk. Is een richtprijs bepaald, zal deze richtprijs met niet meer dan 10% mogen worden overschreden.

Belangrijk voor aannemer en opdrachtgever om afspraken over de prijs van het meerwerk goed vast te leggen

Om discussie te voorkomen over de prijs van het meerwerk, is het belangrijk dat de afspraken daarover tussen partijen goed worden vastgelegd. Hoewel het voor een aannemer dus niet verplicht is om schriftelijk te waarschuwen voor een prijsverhoging als gevolg van het meerwerk en evenmin om concreet aan te geven wat de kosten zullen zijn van het meerwerk, doet hij er verstandig aan om dit wel voorafgaand aan de werkzaamheden en schriftelijk (of per e-mail) aan zijn opdrachtgever door te geven.

Meer weten over aanneming van werk?

Wilt u meer weten over de rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden van aannemers en opdrachtgevers bij aanneming van werk? Lees dan hier verder of neem contact op met Yvonne Jansen via jansen@lvh-advocaten.nl. Zij adviseert en procedeert regelmatig over aanneming van werk.