< terug naar overzicht

Al sinds 1985 heeft Shell voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (‘NAM’) jaarlijks een 403-verklaring, ook wel aansprakelijkheidsverklaring genoemd, afgegeven. Uit het jaarverslag van Shell blijkt nu dat zij haar 403-verklaring voor de NAM heeft ingetrokken.

Op grond van de 403-verklaring van Shell was de NAM vrijgesteld van de verplichting om jaarrekeningen te deponeren en was Shell hoofdelijk aansprakelijk voor de uit rechtshandelingen van de NAM voortvloeiende schulden. Als gevolg van de intrekking, een door de wet geboden mogelijkheid, is de NAM vanaf 2017 verplicht zelf een jaarrekening te publiceren. Tevens betekent de intrekking dat Shell niet meer aansprakelijk is voor de schulden van de NAM die voortvloeien uit rechtshandelingen die zijn ontstaan na de intrekking.

Gevolgen intrekking 403-verklaring voor benadeelden gaswinning

De vraag is hoe groot de gevolgen van deze intrekking zijn voor de vergoeding van de schade die het gevolg is van de gaswinning in Groningen. De aansprakelijkheid als gevolg van de 403-verklaring ziet alleen op schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen, bijvoorbeeld overeenkomsten, en dus niet op schade ontstaan uit onrechtmatige daad, zoals de schade die het gevolg is van de aardbevingen. Voor dergelijke schade was Shell dus al niet aansprakelijk. Wel kan de intrekking gevolgen hebben voor schikkingen – dit zijn immers rechtshandelingen – die door de NAM met benadeelden wordt getroffen na de intrekking, nu Shell daarvoor niet meer kan worden aangesproken. Shell blijft echter wel hoofdelijk aansprakelijk voor schikkingen die door de NAM zijn getroffen voor de intrekking van de 403-verklaring.

Afhandeling aardbevingsschade

Inmiddels is een akkoord bereikt over de afhandeling van de aardbevingsschade. De staat zal voortaan deze schade afhandelen en zal met de NAM regelen hoeveel schade deze voor haar rekening neemt. De benadeelden zullen zich in ieder geval niet meer tot de NAM hoeven te wenden.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op nummer 010-209 2777 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.