< terug naar overzicht

Er is een zeer belangrijke wijziging van het insolventierecht nabij. Deze wijziging betreft de mogelijkheid van het aanbieden van akkoord door een schuldenaar aan schuldeisers. 

In de huidige situatie bestaat er slechts een regeling voor het dwingend laten opleggen door de rechter van een schuldeisersakkoord in surseance van betaling of faillissement. In de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is de mogelijkheid opgenomen dat een dwangakkoord buiten surseance of faillissement tot stand komt. Hiermee zullen de mogelijkheden om problematische schulden te saneren ingrijpend wijzigen. Deze wijziging is van belang voor schuldenaren, maar ook voor hun vermogensverschaffers, zoals crediteuren en aandeelhouders.

Stand van zaken Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Het wetsvoorstel is inmiddels goedgekeurd door de Eerste Kamer. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. Naar verwachting is dat op 1 januari 2021, maar mogelijk eerder.

Wat is een herstructureringsdeskundige in de zin van de WHOA?

Zodra de schuldenaar start met de voorbereiding van een akkoord, deponeert hij een verklaring waaruit dit blijkt bij de griffie van de rechtbank.

De rechtbank kan een herstructureringsdeskundige benoemen. De schuldenaar kan hiertoe zelf een verzoek doen. Ook iedere schuldeiser, aandeelhouder of de krachtens wettelijke bepalingen bij de door de schuldenaar gedreven onderneming ingestelde ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen bij de rechtbank een verzoek indienen tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. De rol van de herstructureringsdeskundige is om een akkoord voor de bereiden en om het proces in gang te zetten dat kan leiden tot vaststelling van het akkoord door de rechter.

Als de herstructureringsdeskundige is benoemd kan de schuldenaar, zolang de aanwijzing van de deskundige voortduurt, zelf geen akkoord meer aanbieden. De schuldenaar kan wel een akkoord voorbereiden en de herstructureringsdeskundige verzoeken om dat aan de schuldeisers en aandeelhouders voor te leggen.

Wiens belang wordt behartigd door de herstructureringsdeskundige?

De wet bepaalt dat de herstructureringsdeskundige zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk moet uitvoeren. Hieruit volgt dat de herstructureringsdeskundige niet het specifieke belang van de schuldenaar of van een specifieke schuldeiser moet behartigen, maar veeleer dat hij zich zal moeten richten naar het belang van de gezamenlijke schuldeisers.

Is een herstructureringsdeskundige beschikkingsbevoegd?

Een belangrijk verschil met een bewindvoerder bij surseance van betaling of een curator bij een faillissement is dat de schuldenaar zelf volledig beschikkingsbevoegd blijft. Hiermee wordt bedoeld dat de schuldenaar nog bevoegd is beschikkingshandelingen ten aanzien van zijn goederen te verrichten, zoals het overdragen van goederen aan een ander.

Overigens kunnen onder bepaalde voorwaarden de rechten van de schuldenaar om goederen te gebruiken, verbruiken of vervreemden wel worden beperkt als er sprake is van een afkoelingsperiode. Dit betekent echter niet dat bevoegdheden overgaan op de herstructureringsdeskundige. Een afkoelingsperiode is kort gezegd een periode waarin schuldeisers of derden geen verhaal kunnen nemen op goederen van de schuldenaar of goederen kunnen opeisen die de gefailleerde onder zich heeft. Een dergelijke figuur komt ook voor in het kader van surseance van betaling en faillissement. De herstructureringsdeskundige is bevoegd om de rechtbank te verzoeken om een afkoelingsperiode af te kondigen.

Wat moet de herstructureringsdeskundige doen als het aanbieden van een akkoord niet mogelijk is?

Het zal niet altijd mogelijk zijn om een schuldeisersakkoord aan te bieden. Zodra dat duidelijk wordt stelt de herstructureringsdeskundige de rechtbank hiervan op de hoogte en verzoekt hij om de intrekking van zijn aanwijzing.

Advocaat herstructurering en schuldeisersakkoord

Mocht u vragen hebben over herstructurering, schuldeisersakkoorden en faillissementen in het algemeen neem dan contact op met een van onze insolventierecht advocaten.