< terug naar overzicht

Eerder dit jaar kondigde de staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer aan dat de Nederlandse Franchise Code en de wettelijke verankering daarvan definitief van de baan is en dat er wetgeving op het gebied van franchising zal komen.

Doel wetsvoorstel franchise

Op 12 december 2018 is een nieuw wetsvoorstel franchise gepubliceerd. Het wetsvoorstel bevat regels voor samenwerking tussen franchisegever en franchisenemers, die cruciaal kunnen zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen, althans dat is het doel van het wetsvoorstel. Wat staat er eigenlijk in het wetsvoorstel franchise?

Hoofdlijnen wetsvoorstel franchise

Voorgesteld wordt om in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in een nieuw titel 16 in de artikelen 911 tot en met 921 de Wet franchise op te nemen. In het wetsvoorstel ligt de nadruk, kort samengevat, op een aantal onderdelen, die summier in dit artikel zullen worden benoemd.

Precontractuele fase

Franchisegever en franchisenemer dienen elkaar tijdig, vóór het sluiten en tijdens de duur van de franchiseovereenkomst, te informeren over al hetgeen redelijkerwijs voor de ander van belang is of kan worden met het oog op het sluiten en de uitvoering van de franchiseovereenkomst.

Franchisegever dient bij de informatieverschaffing onder andere informatie te verstrekken ter zake financiële gegevens met betrekking tot de beoogde locatie alsmede de betalingen en de  investeringen die franchisenemer dient te verrichten.

Ten minste vier weken vóór het aangaan van de franchiseovereenkomst, de zogenaamde stand still-periode, dient franchisegever alle mogelijk relevante informatie aan franchisenemer te verstrekken. Gedurende voornoemde termijn is het franchisegever niet toegestaan het ontwerp van de franchiseovereenkomst en de daarmee verband houdende overeenkomsten te wijzigen, tenzij de betreffende wijziging in het voordeel van franchisenemer strekt.

Zorgplicht franchisegever

Franchisegever is verplicht aan franchisenemer bijstand alsmede de commerciële en technische ondersteuning te verlenen, die nodig zijn om de franchiseformule te kunnen exploiteren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verzorgen van trainingen en verstrekken van reclamemateriaal.

De franchiseovereenkomst

Het wetsvoorstel bevat voorts inhoudelijke voorschriften van hetgeen in de franchiseovereenkomst zou moeten worden opgenomen.

Goodwillvergoeding bij einde franchiseovereenkomst

Zo dient de franchiseovereenkomst te voorzien in een regeling van door franchisenemer opgebouwde goodwill.

Afnameverplichting

Voor wat betreft de afnameverplichting van franchisenemer geldt dat een dergelijke bepaling is toegestaan, mits voor deze afnameverplichting de in het handelsverkeer gebruikelijke voorwaarden gelden.

Postcontractueel non-concurrentiebeding

De reikwijdte van een postcontractueel non-concurrentiebeding mag de duur van één jaar na het einde van de franchiseovereenkomst niet overschrijden en dient geografisch niet ruimer te zijn dan het exclusieve gebied waarbinnen franchisenemer op grond van de franchiseovereenkomst de franchiseformule mocht exploiteren.

Tussentijdse wijziging franchiseovereenkomst

Een wijziging van de franchiseovereenkomst die aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de exploitatie van de franchiseformule door franchisenemer, vergt voorafgaande instemming van franchisenemer dan wel van tweederde van het vertegenwoordigingsorgaan van franchisenemer. Hetzelfde geldt voor handelingen van franchisegever betreffende de franchiseformule of tot het ontwikkelen en exploiteren van een afgeleide formule.

Einddatum consultatie

Tot en met 31 januari 2019 kunnen reacties op het wetsvoorstel worden ingediend.

Conclusie

Er is een aantal zaken die momenteel in het overgrote deel van franchiseovereenkomsten niet als zodanig is opgenomen. Ook staan er bepalingen in het wetsvoorstel die reeds voortvloeien uit de thans gelende jurisprudentie. In het geval het wetsvoorstel feitelijk zal worden ingevoerd, zal dit naar mijn mening aanzienlijke gevolgen kunnen hebben op de verhoudingen tussen franchisegevers en franchisenemers.  

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer 010 – 209 27 77 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.

 

Categories: berichten, nieuws